දෙමටගොඩ චමින්ද බන්ධනාගාරයේ සිට ලබාගත් 'ඡායාරූප දුටු හිරුණිකා' එසැණින් කළ දේ


fougf.dv pñkao nkaOkd.drfha isg ,nd.;a zPdhdrEm ÿgq ysre‚ldz tie‚ka l< foa 
fougf.dv pñkao fld<U rlaIs; nkaOkd.drfha isg ,nd.;a PdhdrEm fm<la fjí wvúfha m< lsÍu;a iu. fndfyda fofkl=f.a wjodkh ta flfrys fhduqj ;sfnkjd'

fï iïnkaOfhka md¾,sfïka;= uka;%S ysreŒld fma%upkaø o ish wjodkh fhduq lrñka isysm;a lr we;af;a ;uka o óg fmr Tyqf.a f*ianqla .sKqu isr f.or isg hdj;ald,Sk jk whqre fy<s l< wdldrhhs'

wef.a ta ms<sn|j jk igyk my;ska oelafjkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.