කවීෂාගේ දේහය කළුබෝවිලට රැගෙන එයි


lùIdf.a foayh l¿fndaú,g /f.k ths
kj mrmqf¾ rx.k Ys,amskshl jk lùId wfhaId‚ kqf.af.dv cqì,s lKqj m‍%foaYfha§ wo ^16& w¨‍hu isÿ jQ ßh wk;=rlska Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd'

fmd,Sish mejiqfõ weh .uka l< fudag¾ r:h nia r:hl .eàfuka wk;=r isÿj we;s njhs'

u< isrer fï jk úg l¿fndaú, frdayf,a ;ekam;a lr ;sfnkjd' mYapd;a urK mÍlaIKh wo isÿ lsÍug kshñ;hs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.