යාපනය ආයෙත් අව්ලන්න හදන ''ආවා'' කල්ලියට අණදෙන පාතාල ලොක්කා ගැන හෙළිවෙයි


hdmkh wdfh;a wõ,kak yok zzwdjdzz l,a,shg wKfok md;d, f,dlald .ek fy<sfjhs
hdmkfha lmamï .ekSï iy fld,a,lEïj,g iïnkaO wdjd l,a,sfha kdhlhd md;d, l,a,shl m%Odkshl= f,i lghq;= l< fikaÿrka kue;a;d nj wkdjrKh ù we;'

miq.sh uehs ui wdjd l,a,sfha kdhlhd jQ l=udrf,ar;akï úfkdaoka w;awvx.=jg f.k nkaOkd.dr .; lsÍfuka miq fika¥rka tys kdhlh;ajh Ndrf.k ;sfí'

fika¥rkaf.a fufyhùu hgf;a 13 l msßila‌ wdjd lKa‌vdhug iïnkaO ù we;s w;r fudjqka wÉpqfõ,s" uksfmhs" fldafmhs iy pqkakla‌lï m%foaYj, mÈxÑlrejka nj nqoaê wxYj,g jd¾;d ù ;sfí'

ol=Kq bka§h fou< Ñ;%mg wkqlrKh lrñka wêfõ.S h;=remeÈj,ska f.dia‌ fld,a,lEï" lmamï .ekSï lmdfldgd ;=jd, lsÍï we;=¿ oreKq wmrdO isÿlrñka uq¿ hdmkh w¾Ooaùmhu NS;shg m;a lrf.k isák fudjqka óg fmr w;awvx.=jg .ekSug .sh wjia‌:dfõ Tjqka fmd,sia‌ ks,OdÍkag lvqj,ska myr§ m,dheug W;aidy lr we;' tfy;a fmd,sia‌ ks,OdÍka Tjqka iuÕ igka lr hdmkh k.r uOHfha§u w;awvx.=jg .ekSug lghq;= lr ;sfí'

—wdjd .DDma˜ l,a,sfha kdhlhdj isá ‘wdjd’ kue;a;d óg jir follg muK Wv§ w;awvx.=jg .;a w;r fï jk úg Tyq nkaOkd.dr.; lr isáhs' ‘wdjd’ nkaOkd.dr.; ùfuka miq fikaÿrka kue;a;d wdjd l,a,shg kdhl;ajh foñka uq¿ hdmkh w¾Ooaùmhu NS;shg m;a lrf.k isá nj fmd,sish mjihs'

fuu l,a,sh úiska isÿl< fld,a,lEï" lmamï .ekSï" lmdfldgd ;=jd, isÿlsÍï iïnkaOfhka meñ‚,s 11 la‌ fï jk úg ,eî ;sfí' wdjd .DDma l,a,shg we;s ìh ksid fndfyda fokl= fudjqkag úreoaOj meñ‚,s lsÍug bÈßm;a fkdjk nj fmd,sish mjihs'

fuu md;d, l,a,sh úfoaY.;j isák mqoa.,hkaf.ka uqo,a fldka;%d;a ,ndf.k úúO mqoa.,hkag myr §u" lmdfldgd ;=jd, isÿlsÍu" urŒh ;¾ck lsÍu we;=¿ wmrdO isÿlr we;s nj mÍla‍IKj,§ fy<sù ;sfí'

hdmkh k.rfha ia‌:dk foll§ fou< cd;slhka fofokl=f.a oe;a isrefrka fjkaù hk f,i lmd oeóu fuu l,a,sh úiska isÿlr we;s nj fmd,sish mjihs' tu m%ydr folu t,a, lr we;af;a uqo,a fldka;%d;a u; njo mÍla‍IKj,§ wkdjrKh ù ;sfí'

fuu md;d, l,a,sh idudðlhka 15 fokl=f.ka muK iukaú; jk w;r Tjqyq ish¨‍ fokd wjqreÿ 20 - 25 jhia‌ iSudj, miqjk wh fj;s' fuu l,a,shg iïnkaOj ;j;a wmrdOlrejka oi fokl= muK w;awvx.=jg .ekSug kshñ;h'

fudjqka ish¨‍ fokd igka cjksldj,ska nyq, fou< Ñ;%mg keröu i|yd weíneys jQjka nj;a Tjqka tu Ñ;%mg wkqlrKh lrñka lvqj,ska ikakoaOj h;=remeÈj,ska f.dia‌ fuu m%ydr t,a, lrk nj;a fmd,sish mjihs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.