නිළියන්ගේ නිරුවත හොයන අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට අනෝමා ජනාදරීගෙන් කනේ පාරක්


ks<shkaf.a ksrej; fydhk wOHlaIljrekag wfkdaud ckdoÍf.ka lfka mdrla
ldf,ka ldf,g f*ianqla .sKqug tl;= lrk wvksrej;a PdhdrEm ksid wfkdaud ckdoÍ .ek fndfyda fofkla l;d fjkjd'  wfma rfÜ ckm%sh yd olaI ks<shla jk weh f*ianqla PdhdrEm ms<sn|j fndfyda fofkl=g we;af;a ta ;rï fyd| wdl,amhla fkdfõ' 


flfia fj;;a Bfha weh f*ianqla .sKqu Tiafia m<lr ;snQ woyila fndfyda fokdf.a wjOdkh Èkd.;a;d'

weh mjid ;snqfKa fujeks fohla'

‘‘ ug fyd¢ka leurdfõ bÈßfha ksrej;a o¾Yk rÕmdkak mq¿jka' yenehs wOHlaIljre fyd|g f.jkafk rÕmdk whg fkfuhs' leurdfjka msgqmi ksrej; fmkajk whg ú;rhs' —
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.