728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, October 6, 2016

  දරු පෙම වාවා ගත නොහැකිව කිංස්‌ලි පීරිස්‌ හඬා වැටේ - මාස තුනක් දුක් විඳි දියණිය දැන් නිසොල්මනේ

  ore fmu jdjd .; fkdyelsj lsxia‌,s mSßia‌ y~d jefÜ - udi ;=kla ÿla ú¢ Èh‚h oeka ksfid,aufka
  Ôú;fhka iuq.;a ckm%sh .dhl lsxia‌,s mSßia‌f.a Èh‚h lùId uOqrx.s mSßia‌ udi ;=kl muK ld,hla ms<sld frda. ;;a;ajfhka miqjQ nj jd¾;d jkjd'

  udrú, Y=oaO jQ mjqf,a nd,sld úÿyf,a bf.kqu ,enQ weh fmf¾od ^5 & WoEik fld<U mqoa.,sl frday,l§ ñh.shd'

  lùIdf.a uj udß f;fria‌ jk w;r lú÷ ud,sx. msÍia‌ wef.a jeäu,a fidfydhqrdhs'

  lùIdf.a foayh oekg ,xis.u ,oks udjf;a msysá ksjfia ;ekam;a lr ;sfnkjd'

  lùId uOqrx.s mSßia‌ f.a mshdKka jQ lsxia‌,s mSßia‌ b;d,sfha isg fï jkúg ish Èh‚hf.a wjika lghq;= i|yd tlaj isákjd'

  Tyq Èh‚hf.a úfhdaj ord.; fkdyelsj y~d jefgñka isák w;r l,dlrejka iy l,dlßkshka /ila Tyq iu. fï jk úg;a /£ isákjd'


  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: දරු පෙම වාවා ගත නොහැකිව කිංස්‌ලි පීරිස්‌ හඬා වැටේ - මාස තුනක් දුක් විඳි දියණිය දැන් නිසොල්මනේ Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top