අපේ අයට එපාවුණ “ඇවන්ට්ගාඩ්” ලෝකයේ විශිෂ්ඨතම ව්‍යාපාරය ලෙසින් සම්මාන ලබයි.


wfma whg tmdjqK —wejkaÜ.d☠f,dalfha úYsIaG;u jHdmdrh f,iska iïudk ,nhs'
Y%S ,xldj ;=, oekg uy;a jQ wdkafoda,khlg md;% fjñka kvq .Kkdjlg ueÈù isák wdh;khls wejka.dÙ uqyqÿ wdrla‍IK iud.u'
wfma rfgka tnÿ m%;slafIam ùï j,g ,la jqjo tu iu.u f,dalfha m%Odk fmf,a iuqødrlaIl iud.ï 175la blaujñka f,dalfha úYsIaG;u jHdmdr ikakduhg ysñ iïudkh Èkdf.k we;'
f,dj úYsIag;u jHdmdßl ikakduh i|yd jd¾Islj msßkuk ‘fidl%àia iïudkh’ tx.,ka;h flakaø lrf.k C%shd;aul jk hqfrdamSh jHdmdßl iïfï,kh úiska wejka.dÙ iud.ug msßkeóu isÿ lr we;af;a m%xYfha flakaia kqjr ld¾,agka bkag¾keIk,a fydag,fhaÈ miq.sh 07 jeksodhs'
bkaÈhdkq id.fha iuka lrk fj<o fk!ld fidaud,shdj flakaø lr.;a uqyqÿ uxfld,a, lrejkaf.ka fírd .ekSfï wruqkska ìys jQ fuu uqyqÿ wdrlaIl iud.fuys w.h wfma rfÜ jeishkag fkdfmkqko cd;Hka;rh úiska thg ,eìh hq;= ksis jákdlu § we;'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.