උපතින් මුස්ලිම් වුණත් බෞද්ධ පරිසරයක හැදුණු ඉමිතියාස්ගේ පුතාගේ හදිසි වියෝව ගැන මිතුරෙක් තැබූ සංවේදී සටහන


Wm;ska uqia,sï jqK;a fn!oaO mßirhl yeÿKq bñ;shdiaf.a mq;df.a yÈis úfhdaj .ek ñ;=frla ;enQ ixfõ§ igyk
ysgmq weu;s bñ;shdia ndlS¾ udld¾ uy;df.a mq;%hd jk w§,a ndlS¾ udld¾ tx.,ka;fha ,kavka kqjr§ yÈisfha wNdjm%dma;ùfï ixfõ.S mqj; Bfha isg fndfyda whf.a lïmdjg fya;=ù ;sfí'

bñáhdia uy;d bf.k .;af;a fld<U wdkkaofhah' wÈ,a bf.kqu ,enqfõ rdclSh úoHd,fhah'

Wm;ska uqia,sï cd;slfhl= jqjo isxy, fn!oaO mßirh ;=< ye§ jeã we;s Tyq fmd<fõ mh .id Ôj;ajQ ukqiaifhl= f,i ld w;r;a ckm%shj isá wfhls'

ish mshdf.a wämdf¾ hñka iudc fiajfha ksr;jQ w§,a jD;a;sfhka kS;s{fhl= jQ w;r miq.sh ld,fha ;reK fiajd iNdjg iïnkaOù lghq;= lf<ah'

Tyqf.a urKh ;ju;a ñ;=rkag woyd.kakg wmyiqh' fï Tyq fjkqfjka ñ;=rka ;enQ ixfõ§ igyka tl;=jls'''Loading...

No comments:

Powered by Blogger.