728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, October 1, 2016

  දිවයින පුරා රිය පුහුණු පාසල් වලට වෙන්න යන දේ

  Èjhsk mqrd ßh mqyqKq mdi,a j,g fjkak hk foa
  Èjhsk mqrd msysá ish¨‍u ßhÿre mdi,a bÈß i;s fol ;=< mÍlaIdjg ,la lrk nj fudag¾ r: m%jdyk fomd¾;fïka;=j mjikjd'

  ta hgf;a ßhÿre mdi,aj, WmfoaYljreka iy jdyk úfYaI mÍlaIdjg ,la flfrkq we;s'

  tfukau ,nk jif¾ ckjdß 1 jk od isg ßh mqyqKqj i|yd wh lrk .dia;= kshdukh lsÍug o mshjr .kakd njhs tu fomd¾;fïka;=fõ iyldr flduidßia fÊ'ta'tia' chùr ioyka lf<a'
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: දිවයින පුරා රිය පුහුණු පාසල් වලට වෙන්න යන දේ Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top