නියම කළ දඩය ගෙවන්න සල්ලි නැති සෙබළාට සල්ලි දුන් උතුම් පොලිස් නිලධාරියා...


kshu l< ovh f.jkak i,a,s ke;s fin<dg i,a,s ÿka W;=ï fmd,sia ks,Odßhd'''
mqyqKqj ,nk hqo yuqod fin<l= ßheÿre n,m;%hla fkdue;sj ;%sfrdao r:hla mojñka isháh§ fmd,sia ks,Odßhl= úiska ov m;%sldjla ,nd§ ;sfnkjd' tfia kshu l< ovh f.ùug m%udKj;a uqo,la fin<d i;=j fkdue;s ksid wjYH b;sß uqo, wod< ovh kshu l< fmd,sia ierhka úiska ,nd §fï mqj;la ;,d;=Th fmd,sisfhka jd¾;d jkjd'

wod, fin<d udr;=fj, t,uq,a, mÈxÑlrefjls' mÈhme,e,af,a isák ;u {d;shl=f.a ksfjig f.dia tk w;r fuu isoaêhg uqyqK md we;'

ov m;%sldj ,o miqj Tyq úiska úuid we;af;a ;ud .srd÷refldaÜfÜ i÷kamqr mqyqKq l|jqf¾ mqyqKqj ,nk yuqod fin<l= nj;a tÈk keje; l|jqrg hEug we;s ksid;a keje; Èk 14la we;=<; meñK fuu ov uqo,a f.ùug ;udg ksjdvq fkd,efnk fyhska wou fuu ov uqo, f.jd ksoyia úh yelso hkakhs' fj,dj iji 03 muK ù ;snQ neúka ;eme,a ld¾hd, jidke;s ksid Bg ndOdjla ke;;a Tyq w; wod< ov uqo, f.ùug m%udKj;a uqo,a ;sî ke;' Tyqf.a wmyiq;dj f;areï .;a ;,d;=Th fmd,sisfha fmd,sia ierhka ^6065& wfíúl%u ;udf.a uqo,a miqïìh f.k b;sß uqo, Tyqg ,nd § blaukska ;eme,a ld¾hd,hg f.dia ov uqo,a f.jd meñfKk f,i mjid we;'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.