මැතිව්ස්ට කෝටි 9යි, මාලිංගට කෝටි 4යි, තිරිමාන්නට කෝටි 6යි, මදි කිය කිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ වාර්ෂිකව හොයන සල්ලි කන්ද


ue;sõiag fldaá 9hs" ud,sx.g fldaá 4hs" ;sßudkakg fldaá 6hs" uÈ lsh lsh l%slÜ l%Svlfhda jd¾Islj fydhk i,a,s lkao
Y%S ,xld l%slÜ msf,a l%Svlhskag ,ndÿka fldka;%d;a jákdlï iïnkaOfhka fï jk úg fndfyda msßila wjOdkh fhduq lr isákjd'

fï jk úg ta iïnkaOfhka i;s wka; mqj;am;aj, f;dr;=re jd¾;d jk w;r tys i|yka msßÈ
miq.sh 2015'03'01 jeksod isg fuu jif¾ 2016'04'30 ola‌jd jQ udi 14 l ld,hlg Y%S ,xld cd;sl lKa‌vdhfï l%Svlhka 16 fokl=g Y%S ,xld l%slÜ‌ wdh;kh f.jd we;s uqo, remsh,a 694"854"601 la njhs jd¾;d jkafka'

cd;Hka;r l%slÜ‌ l%Svlhkaf.a jegqma n,k úg f,dj wvqu jd¾Isl l%slÜ‌ fldka;%d;a;=j ysñjk rgj,a fol ;=k w;rg m;aj we;af;ao Y%S ,xldj hs'

ta wkqj m<uq ldKa‌vhg we;=<;a l%Svlhl= weußld fvd,¾ 165"000 la‌o fojeks ldKa‌vhg we;=<;a l%Svlhl=g we'fvd' 100"000 la‌o f;jeks ldKa‌vhg we'fvd' 70"000 la‌ iy isõjeks ldKa‌vhg we'fvd' 40"000 la‌ ne.ska ,nd § ;sfnkjd'

tfy;a fujr ilia‌ lrk ,o kj jd¾Isl l%slÜ‌ fldka;%d;a;=fõ§ m<uq ldKa‌vhg we;=<;a l%Svlhl= we'fvd' 125"000 la‌o fojeks ldKa‌vfha l%Svlhkag we'fvd' 80"000 la‌ iy f;jeks ldKa‌vhg we'fvd' 60"000 la ne.ska ysñj we;s njhs jd¾;d jkafka'

th miq.sh fldka;%d;a;=jg jvd wvqùuls'

by; i|yka l< jd¾Isl fldka;%d;a;=jg wu;rj fgia‌Ü‌ ;r.hla‌ i|yd f.jQ we'fvd' 7500 kj fldka;%d;a;=j hgf;a we'fvd' 5000 ola‌jd wvqlr we;s w;r tys§ Tjqka ch .;fyd;a muKla‌ we'fvd' 7500 la‌ f.jk njg wod< fldka;%d;a;=j ilia‌ ù ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.