85 හැවිරිදි මවක් කුකුළු කූඩුවක දමා දම්වැලකින් ගැටගසා සිටියදී හමුවෙයි


85 yeúßÈ ujla l=l=¿ l+vqjl oud oïje,lska .eg.id isáh§ yuqfjhs 
.,a.uqj" jkaksl=vdjej m%foaYfha ksjil msgqmi l=l=,a l+vqjl oud isá jhi wjqreÿ 85 l uqia‌,sï cd;sl jfhdajDoaO ujla‌ 25 Èk .,a.uqj fmd,sish úiska fidhdf.k m%;sldr i|yd .,a.uqj uQ,sl frday,g we;=<;a l< nj .,a.uqj fmd,sish lSh'

;sore ujl jk weh udkisl wdndO ;;a;ajhlska fmf<k neúka rd;%S ld,hg oïje,lska .eg.ik njo mejfia' fulS oïje,o fmd,sish u.ska w;awvx.=jg .kakd ,§' fulS ksjfia mÈxÑ wef.a Èh‚hl úiska wehg wjYH wdydrmdk ,nd§ kEùu wdÈh isÿ lrk nj lshhs' weho ia‌jdñhd yer.sh ;eke;a;shl jk ksid fndfyda wmyiqfjka uj /ln,d .kakd nj i|ykah'

fuf,i m%;sldr i|yd frday,a.; lf<a kQreïu¥f.a yõWïud kue;s 85 yeúßÈ ujhs' fkdie,lSu yd lDDr;ajh u; w;awvx.=jg .;a wef.a Èh‚h wêlrKhg bÈßm;a lrk nj .,a.uqj fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s m%'fmd'm' pkaok fyar;a uy;d lSh'

ksljeráh fmd,sia‌ wêldß ixÔj nKa‌vdr uy;dg ,enqKq f;dr;=rla‌ u; .,a.uqj fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s pkaok fyar;a uy;df.a Wmfoia‌ u; W'fmd'm' álsß nKa‌vdr" fmd'ie' úfþr;ak ^58563&" fmd'fld' ,la‍Iauka ^33680&" ldka;d fmd,sia‌ ierhka m%shka;d ^5018&" fmd,sia‌ ßhÿre tan%yï ^54940& hk ks,OdÍyq jeg,Su isÿ l<y'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.