මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ ගරාජ් එකක තිබී රුපියල් ලක්ෂ 700ක් වටිනා වෙඩි නොවදින ජිප් රථයක් සොයාගනී


lreKd wïudkaf.a fjä fkdjÈk ðma r:h FCID Ndrhg'
uvl,mqj m%foaYfha .rdÊ tll ;sî remsh,a ,laI 700la jákd fjä fkdjÈk ðma r:hla FCID Ndrhg f.k ;sfnkjd'

ta FCID hg ,enqKq f;dr;=rlg wkqj l< fidaÈis fufyhqulska wk;=rejhs'

.rdÊ ysñlre FCID m%ldY lrkafka oekg jirlg fmr lreKd wïudkaf.a ßhÿrd nj mjik mqoa.,fhla fuu jdykh w¨‍;a jeähd lsÍug ÿka njhs'

jdykh h,s /f.k hdug ßhÿrd fkdmeñK nj Tyq mjikjd' fï iïnkaOfhka wo FCID úiska fld<U m%Odk ufyaia;%d;a wêlrKg lreKq jd¾;d lsÍfuka wk;=rej  ri mÍlaIK jd¾:djla i|yd wjir ,nd ÿka wêlrKh tu ðma r:hg uqo,a f.ùu iïnkaO úia;r we;=<;a jd¾:djla ,nd fok f,i rdcH nexl=jlg ksfhda. ksl=;a lrkq ,enqjd'

2010 j¾Ifha § ckdêm;s f,alï ld¾hd,fha l< b,a,Sulg wkqj fuu jdykh f¾.=fjka  ksoyia lr ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.