6.30ට ඉන්න වෙන නිසා රොෂාන් ඇතුළු FLASHBACK කණ්ඩායමට කිංස්‌ලි ගාවට එන්න බැරි වෙයි - (Video)


6'30g bkak fjk ksid frdIdka we;=¿ FLASHBACK lKavdhug lsxia‌,s .djg tkak neß fjhs - ^Video&
wo ^8& miajre 3'30g  lgqfkaßh frdaudkq lf;da,sl foajia:dkfha § .dhk Ys,amS lsxia‌,s mSßia‌f.a Èh‚h lùId uOqrx.s mSßia‌f.a wjika lghq;= isÿjkjd'

wjika foaj fufyh mj;ajd foajia:dkfha iqidk N+ñfha§ ñysoka lsÍu isÿlsÍug kshñ;hs'

lsxia‌,s mSßia‌ ks;H .dhlhd f,i fiajh lrk *a,EIa nEla ix.S; lKavdhug wjika lghq;= i|yd iyNd.sùug wjia:dj wysñù we;s w;r Tjqkag ;ju;a b;d,sfha /£ isàug isÿj ;sfnkjd'

ta wo yji 6'30g BOLOGNAfõ§ meje;afjk m%ix.hg iyNd.S fjkak isÿjk ksid' fï ta ms<sn|j ùäfhdajla''ශ්‍රී ලංකීය ජනප්‍රියතම සංගීත කණ්ඩායම FLASHBACK . ඔක්තෝබර් 08-BOLOGNA සවස 6.30 ට
Posted by Chathura Udawatta on Tuesday, October 4, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.