කේක් එකට ලක්ෂ 6යි, මුළු විදයම කෝටි 1.7යි, ලංකාවේ කොල්ලෙක් එංගලන්තෙදි ගත්ත සුපිරි වෙඩින් එක දවස් 7න් හබක් - Photos


flala tlg ,laI 6hs" uq¿ úohu fldaá 1'7hs" ,xldfõ fld,af,la tx.,kaf;È .;a; iqmsß fjäka tl ojia 7ka ynla - Photos
,xldfõ wh msgrg .syska lrk iuyr jev ksid wfma rfÜ ku;a ijq;a;= fjkjd' ta jf.a mqj;a f.dvla myq.sh ldf,a wmsg wykak olskak ,enqKd'

fï lshkak hkafk;a ta jf.a l;djla' fï ;reKh;a Y%S ,dxlsl iïnjhla ;sfhk flfkla ' Tyq Ôj;a jqfka tx.,ka;fha Lambeth lshk me;af;a'

Tyq ysgmq .uka hq. Èúhg t<eUqKd' ta fjkqfjka fudyq úohï lrmq i,a,s m%udKh iq¿mgq kE' jhi 25la jqKq fï ;reKhdf.a ku Kisok Thavarajah' Tyq újdyhg 400lg jvd wdrdOkd l<d'

fjäka flala tl fjkqfjka Tyq mjqï 3500la ^,xldfõ uqo,ska 625"000 muK& úhoï l<d' ieris,s j,g mjqï 20"000la .shd' ^,xldfõ uqo,ska 3"500"000 muK&

fudyqf.a újdyhg .sh iïmQ¾K úhou mjqï 100"000la lsh,d ;uhs wdrxÑ' ^,xldfõ uqo,ska 17"800"000 muK& újdyh meje;ajqfk;a ,kavka kqjr ;re mfya fydag,hl'

ta;a fï ;rï i,a,s Tyqg wdfõ fldfyduo lsh,d m%Yakhla jqKd' miafia ;uhs fï .ek fmd,sisfhka fydhkak .;af;a' ne|,d i;shla .sfha kE Tyq fmd,sia w;awvx.=jg m;ajqKd' ta ATM tllska uqo,a jxpd lsÍfï jrolg'

oeka b;ska f;areï .kak mq¨‍jkafka Tyqg fï ;rï i,a,s wdfõ fldfyduo lsh,d' fï ;uhs ,laI .Kka úhoï lr,d Tyq újdyh f,dl=jug .;a; yeá''''''

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.