එයාර් බෑග් දෝෂය නිසා ටොයොටා ලක්ෂ 58ක් යළි කැඳවේ - කැඳවන මාදිලි මෙන්න


thd¾ nE.a fodaIh ksid fgdfhdgd ,laI 58la h<s le|fõ - le|jk udÈ,s fukak 
thd¾ nE.a fodaIhla ksid fgdfhdgd fudag¾ r: ,laI 58la h<s le|ùug tu iud.u lghq;= lr we;s mqj;la úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'

hqfrdamh" cmdkh iy Ökh wdY%s;j wf,ú ù we;s fldfrd,a,d iy hdßia jeks fgdfhdgd r:j,g fuh n,mE yels njhs mejfikafka'

tajd 2000 jif¾ uehs isg 2014 jif¾ foieïn¾ olajd ld,h ;=< ksIamdÈ; r: njhs jd¾;d jkafka'

cmdkfha gldgd iud.fï ksIamdÈ; neÆkj, fmdïmh mqmqrd hdu ksid h<s le|ùu isÿlr we;s w;r fujeks fodaI u;= jQ m%:u wjia:dj fuh fkdfõ'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.