728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, October 26, 2016

  එයාර් බෑග් දෝෂය නිසා ටොයොටා ලක්ෂ 58ක් යළි කැඳවේ - කැඳවන මාදිලි මෙන්න

  thd¾ nE.a fodaIh ksid fgdfhdgd ,laI 58la h<s le|fõ - le|jk udÈ,s fukak 
  thd¾ nE.a fodaIhla ksid fgdfhdgd fudag¾ r: ,laI 58la h<s le|ùug tu iud.u lghq;= lr we;s mqj;la úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'

  hqfrdamh" cmdkh iy Ökh wdY%s;j wf,ú ù we;s fldfrd,a,d iy hdßia jeks fgdfhdgd r:j,g fuh n,mE yels njhs mejfikafka'

  tajd 2000 jif¾ uehs isg 2014 jif¾ foieïn¾ olajd ld,h ;=< ksIamdÈ; r: njhs jd¾;d jkafka'

  cmdkfha gldgd iud.fï ksIamdÈ; neÆkj, fmdïmh mqmqrd hdu ksid h<s le|ùu isÿlr we;s w;r fujeks fodaI u;= jQ m%:u wjia:dj fuh fkdfõ'

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: එයාර් බෑග් දෝෂය නිසා ටොයොටා ලක්ෂ 58ක් යළි කැඳවේ - කැඳවන මාදිලි මෙන්න Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top