ජාත්‍යන්තර තරගයකට ගිය ලාංකික තරුණිය හොඳම 5 අතරට (PHOTOS)


cd;Hka;r ;r.hlg .sh ,dxlsl ;re‚h fyd|u 5 w;rg ^PHOTOS&

cd;Hka;r ;r.hla jk Miss Progress International 2016 ;r.fha fyd|u ksrEmsldjka miafokd w;rg meñ‚ug hóId rid§ iu;ajqKd' fuu ;r.h meje;ajqfka b;d,sfha§hs'

iema;eïn¾ udifha 23 fjksod isg Tlaf;daïn¾ 02 fjksod olajd fuu ;rÕh meje;ajqKd'

fï ;rÕh i|yd f,dalfha rgj,a úYd, m‍%udKhla iyNd.S ù isá w;r tys§ weh miss cultural wxYfhka ch.%yKh lsÍu iy national costume wxYfhka fyd|u 3 fokd w;rgo meñ‚uo úfYaI;ajhla'

hóId rid§ tu ;r.fhka miqj wo ^06& WoEik lgqkdhl .=jkaf;dgqm< fj; meñ‚hd'

woyia olajñka weh lshd isáfha fuu ;r.h i|yd bÈßm;a ùug Wmldr l< ish¿ fokdg ish ia;+;sh mqolrk njhs' y~mgh my;ska wykak

fï w;r weh tu ;r.h ms<sn|j b;d,sfha isg woyia oelajQ ùäfhdajlao ish uqyqKq fmd;g tlalr ;sfnkjd' th my;ska oelafõ'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.