400දි 4000යි - 300න් ලෝක වාර්තාවයි - අසාර් අලී දිවා රාත්‍රී ටෙස්ට් පොතේ පළමුවැන්නා වෙයි!


400È 4000hs - 300ka f,dal jd¾;djhs - wid¾ w,S Èjd rd;%S fgiaÜ fmdf;a m<uqjekakd fjhsæ
mdlsia;dkh iy ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu w;r vqndhs ys§ meje;afjk m<uq fgiaÜ ;r.fha 3jk Èkh wohs'

Bfha ;r.h k;r lrk úg ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu tla lvq,a,la oeù ,l=Kq 69la /ialr isáhd'

ta mdlsia;dkh m<uq bksu fjkqfjka lvqÆ 3la oeù /ial< ,l=Kq 579g ms<s;=re f,ihs'

mdlsia;dk lKavdhu fjkqfjka úYsIag bksula l%Svd l< wid¾ w,S fkdoeù /ial< ,l=Kq ixLHdj 302la
ta y;f¾ myr 23la iy yfha myr 2la o iu.hs'

;%s;aj Y;lhla ,nd.;a y;rjk y;rjk mlsia:dkq l%Svlhd f,io" Èjdrd;%S fgiaÜ ;rÕhl§ ;%s;aj Y;lhla ,nd.;a f,dj m<uq l%Svlhd f,io wid¾ w,S jd¾;d fmd;a w;rg tlajqKd'

;jo ;u fgiaÜ Èúfha fgiaÜ ,l=Kq 4000 iSudj miq lsßugo Tyq fuys§ iu;a jqKd'

mdlsia;dkh l%Svd lrk 400 jk fgiaÜ ;r.h jk fuh Èjd rd;%S ;r.hla f,i meje;afjkjd'

tfukau f,dal fgiaÜ b;sydifha fojk Èjd rd;%S ;r.h jkafka o fuu ;r.hhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.