728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, October 27, 2016

  ගෙවල් 400ක් කාර් 1260ක් සේවකයින්ට හෙට දවසේ තෑගි දෙන්න හදන ව්‍යාපාරිකයා

  f.j,a 400la ld¾ 1260la fiajlhskag fyg ojfia ;E.s fokak yok jHdmdßlhd
  ksjdi 400la iy fudag¾ r: 1"260la ;u fiajlhskag ;E.s ms‚i ,nd§ug jHdmdßlhl= ierfikjd' fyg iurkq ,nk §mjd,s W;aijh fjkqfjka fuu lghq;a; lrkq ,nkafka bkaÈhdfõ Èhuka;s jHdmdßlhl= jk Savji Dholakia úiska'

  ;u iud.fï fiajh lrkq ,nk jvd;au ld¾hlaIu fiajlhskag jir lsysmhla ;siafia ksjdi iy fudag¾ r: ;E.s msksi ,ndfok Savji Dholakia miq.sh jif¾ §mjd,S ieureuod fudag¾ r: 491la iy kjdi 200la ;u fiajlhska i|yd msßkeuqjd'

  6000l muK fiajl msßila fiajh lrkd Hari Krishna Exports Pvt wdh;kfha ks¾ud;Djrhd fukau iNdm;sjrhd jkafka Savji Dholakiah' Tyq fïjkúg 54jeks úfha miqjkjd'

  §mjd,s W;aijh fjkqfjka ;u wdh;kfha fiajlhskag fndakia ,nd§u i|yd bkaÈhdkq remsh,a fldaá 51 ^Y%S ,xld remsh,a 113&la fujr fjkalr ;sfnkjd'

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ගෙවල් 400ක් කාර් 1260ක් සේවකයින්ට හෙට දවසේ තෑගි දෙන්න හදන ව්‍යාපාරිකයා Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top