ගෙවල් 400ක් කාර් 1260ක් සේවකයින්ට හෙට දවසේ තෑගි දෙන්න හදන ව්‍යාපාරිකයා


f.j,a 400la ld¾ 1260la fiajlhskag fyg ojfia ;E.s fokak yok jHdmdßlhd
ksjdi 400la iy fudag¾ r: 1"260la ;u fiajlhskag ;E.s ms‚i ,nd§ug jHdmdßlhl= ierfikjd' fyg iurkq ,nk §mjd,s W;aijh fjkqfjka fuu lghq;a; lrkq ,nkafka bkaÈhdfõ Èhuka;s jHdmdßlhl= jk Savji Dholakia úiska'

;u iud.fï fiajh lrkq ,nk jvd;au ld¾hlaIu fiajlhskag jir lsysmhla ;siafia ksjdi iy fudag¾ r: ;E.s msksi ,ndfok Savji Dholakia miq.sh jif¾ §mjd,S ieureuod fudag¾ r: 491la iy kjdi 200la ;u fiajlhska i|yd msßkeuqjd'

6000l muK fiajl msßila fiajh lrkd Hari Krishna Exports Pvt wdh;kfha ks¾ud;Djrhd fukau iNdm;sjrhd jkafka Savji Dholakiah' Tyq fïjkúg 54jeks úfha miqjkjd'

§mjd,s W;aijh fjkqfjka ;u wdh;kfha fiajlhskag fndakia ,nd§u i|yd bkaÈhdkq remsh,a fldaá 51 ^Y%S ,xld remsh,a 113&la fujr fjkalr ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.