"අන්තර්ජාලයෙන් හමූවූ ඉංජිනේරු පෙම්වතා රූමත් ගුරුවරියගේ" ලක්ෂ 4කට විද ආගි අතක් නැතිවෙලා


˜‍wka;¾cd,fhka yuQjQ bxðfkare fmïj;d rEu;a .=rejßhf.a˜‍ ,laI 4lg úo wd.s w;la ke;sfj,d

.=rejßhlg fndre újdy fmdfrdkaÿjla ,nd§ weh i;= remsh,a ,la‍I y;rl muK uqo,la jxpd l< bxðfkarejl= ms<sb| mqj;la uyr.u m%foaYfhka jd¾;d jkjd'

fmd,sia jd¾;d wkqj ukd,fhla fidhd .ekSu ms‚i fuu .=rejßh miq.sh Èfkl wka;¾cd,fha újdy fhdackdjla m< lr we;'

tu oekaùu ÿgq iellre fuu .=rejßhg l;dfldg ;ud bxðfkarejl= nj;a wehj újdy lr.ekSug leu;s nj;a mjid we;'

miqj fofokd w;r ks;r ks;r ÿrl:k ixjdo we;sù w;s w;r we;sjQ iyo;dj ksidu fuu .=rejßh iellrejd ms<sn| oeä úYajdihlska isg we;'

fuu iellrejd miq.sh Èfkl wehg l;d lr —wms yels blaukska n¢uq újdyhg remsh,a ,la‍I ;syla ú;r hhs˜ hkqfjka mjid miqj yÈis wjYH;djla i|yd ;udg remsh,a mkia oyila ,ndfok f,io Tyq wehf.ka b,a,d we;s njo miqj weh Tyq b,aÆ uqo, /f.k uyr.u ms<shkao, mdf¾ ia:dkhlg f.dia uqo,a ,nd§ we;s njo weh Tyqj m<uq jrg oel we;af;a tÈk njo wkdjrKh fjhs'

kej; Èk lsysmhlska .=rejßh weu;+ ielldr mqoa.,hd —uf.a wjYH;djg ;j remsh,a ,la‍I ;=kla uȘ hkqfjka mjid wehf.ka Tyqf.a .sKqï wxlhlg tu uqo,a ner lrjdf.k we;'

miqj .=rejßh úiska wjia:d lSmhl§ Tyqf.a ÿrl:k wxlhg weue;=ï ,nd§ ;sfnkjd'

kuq;a tu wxlh úikaê ù we;s nj;a ielldr mqoa.,hd ;ukag jxpdjla lr we;s nj;a oek.;a .=rejßh ta nj okajñka uyr.u fmd,sishg meñ‚,a,la bÈßm;a lr we;'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.