උඩවලවම කැළඹූ මහ අනතුරින් තිදෙනෙක් මරුට 4කට බරපතලයි (VIDEO)


Wvj,ju le<UQ uy wk;=ßka ;sfofkla ureg 4lg nrm;,hs ^VIDEO&
Wvj,j jeõ neïfïÈ wo yji nia r:hla yd ám¾ r:hla wk;=rg Uda Walawe accident ,lajqKd'

fï wk;=ßka nia tfla wdmq ;=kafofkla urKhg m;ajqKd'

;j;a 16fofkl= ;=jd, ,enqjd'

fï whj weô,smsáh iy Wvj,j frday,a j,g we;=<;a l<d'

;=jd, ,enQ whf.ka fokafkl=f.a ;;a;ajh nrm;, njhs frday,a wdrxÑ ud¾. ioyka lf<a'

fld<U boka fudKrd., olajd Odjkh fjñka ;snQ nia r:h bÈßfhka .sh ám¾ r:h biair lsÍug hdfïÈ fuu wk;=r isÿù ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.