ආදරේට වඩා ලොකුවුණු සිගරට්ටුව නිසා පැය 4ක් කාමරයක හිරවුණු පෙම්වතියට ලැබුණු වේදනාව - Photos


wdof¾g jvd f,dl=jqKq is.rÜgqj ksid meh 4la ldurhl ysrjqKq fmïj;shg ,enqKq fõokdj - Photos 
wdof¾ jáfkafka úkdä .dKlska oeú,d hk is.rÜ tlla ;rïo @ ys;skak ´ks fohla'

fï l;dj fmï hqj,la .ek' fmïj;sh Kelsie Skillen' wehf.a fmïj;d James' fokakd ldf,l b|ka wdorjka;fhda'

ojila ;reKhd bkak uy,a ksjdfig fï fmïj;sh wdjd' ta w;f¾ wehg fmïj;d lSfõ is.rÜ tlla wrka tkak lsh,d' ta;a fmïj;sh ta foa fkdlru Tyq bkak uy,a ksjdfig wdjd''

M,la ke;s is.rÜ tl î.kak neßjqKq ksid fmïj;dg fyd|gu ;ryd .syska ysáfha' Tyq lduf¾ fodrj,a jy,d" wehf.a f*daka tl" jdyfka h;=r yeufoau yexÕ=‍jd'

meh 4la ;siafia Tyq ysf;a ;ryd hklï wehg .eyqjd' Tyq lSfõ zzfyg fjoaÈ ;uqfif.a uQK .syska n,kjdzz lsh,d'

weh meh 4la fmïj;df.ka .=áld,d k;rjqfKa fmd,sisfha' ldurhl ysrlrf.k myr§fï jrog fmïj;d udi 21lg ysf¾ .shd' wka;sug ta wdor l;dj fldfygj;a ke;s ÿïjeáhla ksid ke;sfj,du .shd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.