කලර් ලයිට් ළඟ හිඟමන පැයකට 3000– සැමියා 30000ක වැටුප් ගද්දී හිඟමනේ යන බිරින්දෑවරු උසාවියේ කළ හෙළිදරව්ව


l,¾ ,hsÜ <Õ ysÕuk mehlg 3000- ieñhd 30000l jegqma .oa§ ysÕufka hk ìßkaoEjre Widúfha l< fy<sorõj
j¾K ix{ wi, ;djld,slj kj;d ;efnk jdykj,ska isÕuka he§fï isá  ldka;djka ;sfofkl= fmd,sia w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lrkq ,enqjd'

fyd¢ka we| me<| l=vd w; orejka jvdf.k ó.uqj k.rfha ud¾. ix{d lKq wi, /£ isg jdykj, .uka .kakd mqoa.,hkaf.ka isÕuka he§fï jD;a;sfha fh§ isáh§ Tjqka w;awvx.=jg .;a njhs fmd,sish ó.uqj m%Odk ufyia‌;%d;a reÑr je,sj;a; bÈßfha i|yka lr isáfha'

uyjej m%foaYfha mÈxÑldßhka jk Tjqkaf.ka tla ldka;djlf.a ieñhd uilg remsh,a 30"000 l jegqmla‌ ,nk /lshdjl ksr;j isák njhs wêlrKfha§ wkdjrKh jqfKa'

mehl muK ld,hla‌ ;=< remsh,a 3000 l isÕuka Tjqkag ,efnk nj fuys§ fy<sù ;sfnkjd'
ufyaia;%d;ajrhd Tjqkag oeäj wjjdo lr ldka;djlg remsh,a ,la‌Ih ne.skajQ YÍr wem u; w;awvx.=fjka uqodyeÍug ksfhda. lr ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.