ලංකාවේ කඩවසම් ජනප්‍රිය ගායක චිලී දිව මනුස්සයෙකුට ගහලා පැලෙන්න දිවට මැහුම් 3යි (Video)


,xldfõ lvjiï ckm%sh .dhl Ñ,S Èj ukqiaifhl=g .y,d mef,kak Èjg ueyqï 3hs ^Video&
n;a;ruq,a, m%foaYfha§" ckm%sh .dhk ^ Singer & Ys,amsfhla ud¾.fha jdykhlska .uka lrñka isáhÈ tu ud¾.fha fomi jdyk kj;d ;sfhkjd oel t;ek isá flfklaf.ka fï .ek úui,d'

ta jdyk nK msxlula i|yd meñ‚ lÜáhlf.¨‍'

fï mqoa.,hd iy .dhlhd w;r we;s jQ l;d ny ÿrÈ. .syska f,dl= rKavqjla olajd ÿrÈ. .sys,a,d'

fldfydu yß fï rKavqfõ§ .dhlhdf.ka .=á ldmq nj lshk mqoa.,hd oeka bkafka frdayf,a'

ta jf.au fï ms<sn|j ;,x.u fmd,sishg meñ‚,a,la ,eî we;s nj;a jd¾;d jkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.