අපේ රටේ දේශපාලඥයින් 3න් දෙනෙකුට Rolls Royce නිල රථ - තවත් එකක් මග එනවලු..!


wfma rfÜ foaYmd,{hska 3ka fofkl=g Rolls Royce ks, r: - ;j;a tlla u. tkj¨‍''æ
frda,aia frdhsia fudag¾ r: ms<sn| jvjvd;a l;d ny flfrk ld,hls fï' ta b;d ñ, wêl iqfLdmfNda.S fudag¾ r:hla jk frda,aia frdhsia fudag¾ r:hla furg jHdmdßlhl= úiska miq.shod furgg f.kaùu ksidh'

wfma rfÜ foaYmd,{hska ;=ka fofkl=o ;u ks, r: jYfhka frda,aia frdhsia fudag¾ r: Ndú; lr ;sfnkjd' ta ysgmq foaYmd,{hska jk ú,shï f.dm,a,j" ã'tia fiakdkdhl iy vâ,s fiakdkdhl hk uy;ajrekah' Bg wu;rj iqm%‍lg .Dy ks¾udK Ys,amS fc*aß ndjd uy;do frda,aia frdhsia j¾.fha fudag¾ r:hla Ndú; lr ;sfí'

;j;a frda,aia frdhsia fudag¾ r:hla fïjkúg furg n,d meñfKñka we;snj f¾.= wdrxÑud¾. mjikjd'

^Èjhsk bßod ix.%‍h weiqfrks&
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.