හිරකූඩුව ළඟට ගිය ගැබ්බර මවක් ඇතුළු කතුන් 3කට ගහන්න එපැයි වැද වැද කීවත් පොල්ලෙන් ගසා පැන්නූ මාතර HQI - වීඩියෝ


ysrl+vqj <Õg .sh .eínr ujla we;=¿ l;=ka 3lg .ykak tmehs jeo jeo lSj;a fmd,af,ka .id mekakQ ud;r HQI - ùäfhda
Bfha ^06& ud;r uQ,ia‌:dk fmd,sia‌ mÍla‌Iljrhd úiska fmd,sia‌ ia‌:dkh ;=<§ ldka;djka ;sfofkl=g l%slÜ fmd,a,lska myr§ we;s njg jd¾;d fjkjd' fï isoaêhg uqyqKÿka ldka;djka w;r .eì‚ ujlao isák w;r Tjqka myrlEfuka miq m%;sldr i|yd frday,g we;=,;aj ;sfnkjd'

m%foaYfha isÿjQ hï myr§fula‌ iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k isá ;u {d;s fidfydhqrl= ne,Su i|yd fudjqka ud;r fmd,sish fj; .sh wjia‌:dfõ§ uQ,ia‌:dk fmd,sia‌ mÍla‌Iljrhd ;ukag myr ÿka nj Tjqka frday,g we;=,;a ùfï§ mjid ;sfnkjd'

fï iïnkaOfhka fmd,sia‌m;s mQð;a chiqkaor uy;d m%ldYhla ,nd§ we;s njg jd¾;d jk w;r fuu isoaêh iïnkaofhka ;u iDcq wëla‌IKh hgf;a fï jk úg;a úu¾IKhla‌ wdrïN lr we;s nj;a fuu isoaêfha i;H wi;H;djh fidhd n,d fmd,sia‌ ks,OdÍka jrola‌ lr we;akï ;rd;sru fkdn,d Tjqkag tfrysj kS;suh l%shdud¾. .ekSug ol=Kq m<d;a Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,sia‌m;sjrhdg ;uka Wmfoia‌ ÿka njo fmd,sia‌m;sjrhd jeäÿrg;a i|yka lr ;sfnkjd'

flfia kuq;a isoaêhg iïnkaO ud;r uQ,ia‌:dkfha fmd,sia‌ mÍla‌Iljrhd mejiQfha tjeks myr§ula‌ ;uka isÿ fkdl< nj;a ;uka yd fmd,sish wmyiq;djkag m;alsÍu i|yd fuu ldka;djka frday,a .;ù we;s nj;ah'

isoaêhg uqyqKÿka ldka;djka fï iïnkaOfhka mejiQ l;dj my;ska''''


#lka #News1st #MataraPoliceAttack
Posted by Newsfirst.lk on Thursday, October 6, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.