උපාලි විජේවර්ධන ජීවතුන් අතර. වසර 27ක් මෙක්සිකෝ සිරගෙදර (Video)


Wmd,s úfÊj¾Ok Ôj;=ka w;r' jir 27la fulaisflda isrf.or ^Video&
Sri Lankan millionaire Upali Wijewardene who died in Jet Crash on 13 Feb 1983 is alive in Mexico" 27 yrs in prison cell' ^Wmqgd .ekSu lankaleaks & —Wmd,s úfÊj¾ok 1983$fmnrjdß 13 jkod .=jka wk;=rlska ñh .shd hehS úYajdi l, Wmd,s uy;d jir 26 lau fulaISfldfõ bia,ia ußhia kï isrf.or u;aøjh m%jdyk fud,lre fpdaokdjlg isr ovqjï úÈñka isg we;' 1980 oYlfha ,xldfõ ku.sh ñ,shk ysñhl= jQ Wmd,s úfÊj¾ok ;ukaf.a jHdmdrh l=vq jHdmdrfhka ÈhqKq lr.;a nj ;;= o;af;da oks;s' uef,aishdfõ fldfldajd j;= ñ,§ f.k ;snq fudyq fpdla,Ü iud.ï jHdmdßlfhl= f,i m%isoaÈh Èkd isá kuqÿ cd;Hka;rj tjlg fudyq u;aøjH cdjdrïlrejl= f,i weußldjg wjYHj isá wfhls' ,xldjg jvd fulaisfldfõ ;u uqo,a ;ekam;a lr ;snq fudyq 1983 fmnrjdß 13 jk w.yrejdod ;ukaf.a fcÜ hdkh lvdjeàfuka Èú.,jdf.k we;af;a cd;Hka;r uqyqÿ ud¾.fha .uka lrñka ;snq kejlg mskaisÿ jkakghS' miqj ,xldfõ iq¿ jHdmdr;a ìßo;a w;yer uef,aishdkq ìßo iu. ryia Ôú;hla wdrïn fldg we;s fudyq ie.jqKq Ôú;h ;=, f,dalfha wxl tfla u;aøjh fjf<kafola ù we;af;a rd*dh,a lfrda hk kñks' fudyqf.a ;snq ifï meyeh ksid fudyq fulaIsfld fmkqula f.k we;' fudyqf.a .=jka wk;=ßka miqj bkaÿkSishd iy u,hdishd kdúl yuqod taldnoaoj u,lald iuqøfha mÍlaIK meje;ajqjo fudyq iu. .uka .;a wfkla miafokdf.a f;dr;=rla j;a fidhd.ekSug fkdyels ù we;' fudyqf.a fcÜ hdkh lajd,d fif,ka.¾ m%foaYfh§ .=jka .; ù úkdä 20 lska miqj f;dr;=rla ke;s ù we;' w;=reoyka jk úg Wmd,s úfÊj¾okf.a jhi wjqreÿ 44 ls fcÜ hdkh msg;a jqfha iqneka.a .=jka f;dgqfmdf,ks'

i;H f;dr;=re wkqj .=jka hdkfha fndaïnhla iúfldg we;snj fcÜ hdkhg oek.ekSug ,enqKq fudfydf;au ish¨‍fokdg fmr Wmd,s uy;dj Ôú;drlaIl lnd iu. ìug fy<d wfkla msßi iqodkï jkjd;a iu. hdkh mqmqrd f.dia we;' fuys§ úisjqKq lene,a,lska tu uy;dg oreKq ;=jd, isÿù we;' uqyqfoa mdfjñka isáh§ kejla úiska jdikdjlg fírd .ekSu .ek ta uy;d wm iu. lshd isáfha' —uu ke;sjqKd lsh,d wksjd¾fhkau le<‚ yduqÿrefjda ug fi;a m;kak we;s tlhS ug Ôj;a fjk jdikdj Wod jqfka' le,‚ mkaif,a yduqÿrejka iy fmdä yduqÿrejka wdofrka u;la lrk Wmd,s uy;d˜ uu 1983 iema;eïnf¾ kej; u,hdishdjg .shd fjk kulska hkfldg ìßog orejd ,eì,d' t;a tlalu uu thd tlal fjku ðú;hla mgka .kak kefjka fulaisfldjg .shd' uu tfy uf.a i,a,s j,ska w¨‍;a Ôú;hla mgka .;a;d' kuq;a uf.a ñ;=rka udj mdj,d ÿka ksid uu fmd,sishg yiq jqKd Tjqkg wjYH jqfka uf.a i,a,s ú;rhS' ug i,a,s ksid uf.a ìßkaoejre fofokdu ke;sjqKd orej;a ke;sjqKd uu jir 45 lg ysf¾ .sfha' kuq;a uu ysf¾§ fydÈka ysáhd fika nqoaOd.fï fmd;a yels ;rï lsfhõjd uq,§ ug .y, ysf¾§u urkak yeÿjd kuq;a uu fírekd' miqj ug wka;¾cd,fhka oek .kak ,enqKd uu fjkqfjka ks;r le,‚fha mqo mQcd l, nj ta ksid fjkak we;s'˜

;u Ñ;%mghla jeks w;S;h isyslrñka wm iu. mejiq fudyqg wo wjidkfha b;srj we;af;a tod fidÉpï jHdmdrhla jQ Wmd,s jHdmdrh muKh kuq;a fudyq ,xldjg ÿrl;kfhka weu;=jo ,eî we;af;a ms<s.ekSï fkdj urK ;¾ckhS' fj,a.u ifydaorhska oeka weÿï .e,ùug ld,hhs wmg yuqjQ Wmd,s uy;d mejiq tl fohla ioyka lsÍug leu;s —ug ksu,a fj,a.u lsõjd˜ Wmd,s Wn oeka ueß,d bjrhS Wng ´kE;rï fldïmeksfha i,a,sj,ska mska ÿkakd Wnj wdmyq uerejg ldgj;a kvq keye ta ksid fufy tkak tmd˜ kuq;a Ôú;fha wfkl lïlg¨‍ w;aoelSï úo we;s Wmd,s uy;d fuu Èkj, ;ukaf.a uy¨‍ jhfia§ tlu mq;dj iy uef,aishdkq ìßoj fidhñka isá' uqo,a jj,g jvd jákd foaj,a ug ;sfhkjd taj;a ke;s jqKd odg uu ,xldjg tkjd .=jka f;dgqfmd<g tkak fmru udOH lrejka leoj,d Bg miafia n,uq udj urK yeá wfma mrmqf¾ mK yhshhS˜ úfÊj¾ok,d" chj¾ok,d wldf,a urefka keye'

wka;¾cd,fhka Wmqgd .kak ,§Loading...

No comments:

Powered by Blogger.