උතුරේ පොලිස් ලොක්කන්ට ප‍්‍රභාකරන් බලකායෙන් ලිපියක් - ලබා දෙන්නේ දින 21 ක් පමණයි ලු


W;=f¾ fmd,sia f,dlalkag m‍%Ndlrka n,ldfhka ,smshla - ,nd fokafka Èk 21 la muKhs ¨‍
W;=re m<df;a fiajh lrk ish¨‍ øúv fmd,sia ks,OdÍka b,lal lr .ksñka ;¾ckd;aul ,smshla fhduqlr ;sfnkjd'

ta" hdmkh" ls,sfkdÉÑ" uq,;sõ" jõkshdj yd ukakdrfï fcHIaG fmd,sia ks,OdÍka fj;hs' fuu ,smsh fhduq lrkq ,en we;af;a ‘‘ m‍%Ndlrka n,ldh’’ kñka kï lr .kakd lKavdhula úiska'

tys oelafjkafka hdmkh isiqkaf.a urK iïnkaOfhka kS;sh C%shd;aul jk f;la fou< fmd,sia ks,OdÍka ;djld,slj ish ;k;=rej,ska bj;a úh hq;= njhs'

W;=re m<df;a fmd,sia ld¾hd,hkays yd fmd,sia ia:dkhkays rdcldÍ lrk fou< ks,OdÍka fjk;a m‍%foaYhlg udre lrk f,ig o wod< ,smsfhka n,mEï lr ;sfnkjd' ta fjkqfjka ,ndfokafka Èk 21 la muKla nj o tys i|yka'

flfia fj;;a fuu ,smsh fhduq lf<a ljqrekaoehs fidhd fmd,sia fomd¾;fïka;=j úfYaI mÍlaIKhla o wdrïN lr ;sfnkjd'

^wod< fou< ,smsfha isxy, mßj¾;khla my;ska oelafjhs&Loading...

No comments:

Powered by Blogger.