වෛද්‍යවරියකට සහ අවුරුදු 18ක තරුණියකට ජීවිතය අහිමි කළ දරුණු රිය අනතුර (Video)


ffjoHjßhlg iy wjqreÿ 18l ;re‚hlg Ôú;h wysñ l< oreKq ßh wk;=r ^Video&
fïl Kurunegala uyj m%foaYfha fjÉp wk;=rla' fï wk;=frka leí r:fha isá ffjoHjßhla iy wjqreÿ 18l ;re‚hla ñh .syska ;sfhkjd'

wk;=frka ßhÿrej .ïjdiSka fír.;a; wdldrh ;ud by; ùäfhda tfla ;sfhkafka''

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.