කිලෝ 15ක් බර පලිගු මැණික (ඡායාරූප)


lsf,da 15la nr m,s.= ue‚l ^PdhdrEm& 
.d,a, r;a.u m%foaYhka lsf,da15 muK nr m,s.= ue‚lla yuqù ;sfnkjd' 

tys  ysñlre lshd isáfha óg jir jir 4lg fmr ;uka úiska r;akmqr m%foaYhka fuu ue‚l ñ,§.;a njhs'

óg Èk lsysmhlg fmr  th Tm oeóug hdfï§  we;=,;ska ud,S.d iy Èh we,s wdldrfha rEm o¾Ykh jk nj ysñlre lshd isáhd'

fï ms<snoj Tyq rcH ue‚la ix:dj oekqj;a lr ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.