728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, October 10, 2016

  මරණයක් සිදුවන නැතහොත් ගම් හතකට උපද්‍රව ගෙනදෙන මල් 13ක් පිපිලා - Photos

  urKhla isÿjk ke;fyd;a .ï y;lg Wmøj f.kfok u,a 13la msms,d - Photos
  ;,u,la msmSu ms<sn|j .ïuq ;=< Nhla we;s lrkq ,nkafka tu u,la msmskfyd;a wod< .fï urKhla‌ isÿjkjd hk fya;=j u;hs'

  tfukau fuf,i ;,u, msmSfuka .ï y;lg Wmøj meñfKk njghs mer‚ .ïjdiSkaf.a ;j;a u;hla ù we;af;a' we;eï wjia:dj,§ th i;Hla jk wjia:d oel .; yels jk w;r wi;H jk wjia:do oel .; yelshs'

  b;ska fuf,i .ïuq ;=, ìh fo.=K f;.=kk lrjk mqj;la ymq;f,a m%foaYfhka jd¾;djkjd' ta ymq;f,a uqre;yskak m%foaYfha ;,u, 13la msmS;sîuhs'

  fuu ÿ¾,N ;,u, oel.ekSug fndfyda fofkl=f.a úfYaI leue;a;la mj;sk njghs wm jd¾;dlre i|yka lf<a'
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: මරණයක් සිදුවන නැතහොත් ගම් හතකට උපද්‍රව ගෙනදෙන මල් 13ක් පිපිලා - Photos Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top