සුගලා දේවියගේ මමිය ගොඩගත් 12 දෙනෙක් හදිසියේ මියගිය අත්භූත සිදුවීම පිටුපස සැඟවුණු අදිසි හස්තය


iq.,d foaúhf.a uñh f.dv.;a 12 fofkla yÈisfha ñh.sh w;aN+; isÿùu msgqmi ieÕjqKq wÈis yia;h
frdayK foaYfha rc lsre< oerE Y%S j,a,Nhkaf.a foaúh iq.,dh' tfyhska fndfyda fokl= wehj y÷kajkafka iq.,d foaúh kñks' weh fy<fha rc lsre<g wkkH jQ whs;shla oerE fyhska we;eul= weh y÷kajkafka iq.,d /ck f,isks' uy mrdl%undyq rcqf.a fiakdjkag tfrysj reyqfKa jeishka fukau Y%S o<od jykafia yd md;%d Od;+ka jykafia /l .ekSug weh l< ùfrdaodr igka fya;=fjka weh fikam;skshl fiau fiakdêkdhsldjl f,io y÷kajkq ,eì‚'


iq.,d foaúh úchndyq rcqf.a ñksìßhl fõ' tl, rdcH n,fha whs;sh ;yjqre lr .ekSfï wruq‚ka wdjdy újdy nyq,j isÿúh' mdKavjfhda rc lsre< ysñlr .ekSug oeä W;aidyhl ksr; fjñka wdjdy - újdy ;=<ska ;u n,h ;yjqre lr.ksñka isáhy' úchndyq rcqf.a wfkl=;a ¥ mq;=ka mdKavjhka yd irK nkaOkhg we;=<;a fjoa§ iq.,d foaúhf.a ujq jQ úchndyq rcqf.a Èh‚h hfYdaOrd irK hkafka fy< l=url= iuÕhs' tu fom<f.a Èh‚h f,i fy< ujqmshka fj;ska lsref<a Wreuh ,nk iq.,do mdKavj ñY% f,a we;s Y%S j,a,Nhka úiska újdy lr.kq ,efí' Y%S j,a,Nhka úchndyq rcqf.a fidfydhqßhl jk ñ;a;df.a mqf;ls' ñ;a;d újdy ù isáfha mdKavj l=url= iuÕh' ;u mq;a l=urejkag lsre< ,nd fokakg ñ;a;d fjfyi oerejdh'

iq.,d yd újdyfhka miqj Y%S j,a,Nhkag frdayK rdcHfha lsre< ysñfjhs' Y%S j,a,Nhkaf.a wejEfuka miq Tyqf.a;a iq.,d foaúhf.a;a mq;= jQ udkdNrKhkq;a reyqfKa rc njg m;a fõ' fuu ld,h ;=< Y%S o<od jykafiaf.a;a md;% Od;=fõ;a whs;sh ;sfnkafka frdayK foaYhghs'
fï jk úg olaÅK foaYfha rc njg m;aj isák mrdl%undyq ish rdcH n,h jHdma; lr.ksñka isá w;r Tyq frdayK foaYho w,a,d .ekSfï W;aidyhl fhfohs' úfYaIfhkau fy<fha rdcH;ajh ;yjqre lr .ekSug wksjd¾h f,i ie,flk Y%S o<od jykafia yd md;%d Od;+ka jykafia ;ud fj; ,nd .ekSu mrdl%undyqf.a woyihs'

flá ld,Sk rdcH md,k iuhlska miq iq.,d foaúhf.a mq;= udkdNrK wikSmhlska ñhhhs' frdayK foaYh wdl%uKh lsÍug W;aidy ork mrdl%undyqg tfrysj keÕS isg reyqKq foaYh;a" reyqfKa ck;dj;a" Y%S o<od jykafia yd md;%d Od;=j;a /l.kakd f,i reyqfKa ck;dj iq.,df.ka b,a,d isá;s' fy< jxi l;djg iq.,d kñka igkaldó /ckla foaúhla fyda fiakdêkdhsldjla ìysjkafka fuu miqìu ;=<h'

ck l;djla wkqj wfhdauh foayOdÍ iq.,djka wä y;la muK Wih' lvq Ys,amfhys ksmqKh' wYajhd msg keÕ lvq igka lsÍug iu;ah' ,la b;sydih ,shejqKq uydjxih ;=< uyd mrdl%undyq ksß÷ka fjkqfjka úYd, bvlvla fjkaj ;sìh§ iq.,djka fjkqfjka fjkaj we;af;a b;d l=vd bvls' tfy;a iq.,djka ck ú{dkh ;=< ;ju;a Ôj;a jk nj jßka jr isÿjk isÿùï idla‍Is fohs'


iq.,djka ms<sn| tf;la wid fkd;snQ ,la jeishd mjd iq.,d foaúh hkq ljfrlaoehs fidhd n,k isÿùula 2013 Tlaf;dan¾ udih jk úg l,t<s neiafiah' fndfyda cd;sl udOHhka uÕska mjd wkdjrKh l< fuu mqj;ska lshejqfKa uyje,s iS l,dmfha .,a m¾j;hla levQ msßila iq.,d foaúh ñysoka fldg ;snQ fidfydko lvd tys ;snQ jia;=j fld,a,ld tf;la ksremøs;j ;snQ iq.,d foaúhf.a uñh o úkdY l< njhs'

fuu mqj; fnfyúkau wdkafoda,kd;aul jQfha tf,i uD;YÍrhla uñhla fia fnfy;a .e,aùfï l%ufõohla wm rfÜ meje;shd kï th furáka fidhd.;a tjeks tlu yd m<uq uñh njg m;aj ;snQ neúks'

wdkafod,kd;aul mqj; iuÕ ta ms<sn| fmd,sia yd mqrdúoHd;aul m¾fhaIKo wdrïN úh' mqrdúoHd fomd¾;fïka;=fõ ks.ukh ù ;snqfKa ;uka i;= lreKq wkqj tjeks fidfydkla tu ia:dkfha fkdue;s njhs' fmd,sia mÍla‍IK flf,i k;r ùoehs m%isoaO fkdùh'
iq.,d foaúh;a" iq.,d foaúhf.a fidfydk yEÍfï hg.shdj;a ms<sn| wm yg h<s wjOdkh fhduq lsÍug isÿjkafka fï yd iïnkaO lreKq .ek ksrka;r wjOdkhlska isá mqoa.,hl= uõìu mqj;am; fj; l< wkdjrKhla ksidh'

ish ku fy<s lsÍug wleue;s fuu mqoa.,hd l< fy<sorõjg wkqj iq.,d foaúhf.a fidfydka f.h lvd tys ;snQ jia;=j ,ndf.k uñh úkdY lsÍug odhl jQ fndfyda fokd fï jk úg ysáyeáfha ure;=re,g f.dia wjikah'

fufia iq.,d foaúhf.a fidfydk leãug iy iïnkaO jQjka fyda hï wdldrhlska odhl jQjka ñh hEu tu m%foaYfha ck;djf.a wjOdkhgo fhduq ù ;sfí' iq.,d foaúhf.a fidfydk lvd isÿ l< wmrdOh foaj Woyig ,laù we;s nj m%foaYjdiSkaf.a u;h ù we;s w;r Tjqka oeka zta W;a;udúh .ek fkd;rï l;dnyl fh§ugj;a wleue;sz hehs mjik nj wm iuÕ f;dr;=re fy<s l< mqoa.,hd mjihs'

iq.,d foaúhf.a fidfydk yd uñh ms<sn| l;d mqj; óg jir ;=klg fmr tkï 2013§ t<shg tkafka uyje,s iS l,dmfha ójkamqr kï .ïudkfhks' tys ;snQ úYd, l¿ .,a m¾j;hl .,a fldßhla mj;ajdf.k hñka ;sì‚' tu .,a m¾j;fha Wv l=vd fjfyrla yd mqrdK hq.hg wh;a .fvd,a ;sìh§ mjd tlS .,afldßh mj;ajdf.k hEug mqrdúoHd fomd¾;fïka;=j wjir § ;sîu tu ld,fha udOH uÕska oeä m%Yak lsÍug ,laj ;sì‚' ld,hla ;siafia .,afndar ishhla muK .id .,a m¾j;h mqmqrjd ;sfí' fulS l¿ ., wlalr mkaishhl muK m%foaYhl me;sÍ ;snQ nj lshefõ'

fufia .,a m¾j;h mqmqrjd yeÍfï§ úYd, .,a fodakdjla yuqù we;s w;r tys ;sî úYd, m%udKfha .,a fmÜáhla yuqù we;s nj lshefõ' rd;%s ld,fha§ .,a fldßh ysñlre we;=¿ msßila fuu .,a fmÜáh újD; lr neÆ úg th ;=< ldka;d isrerla ;sî we;' .,a fmÜáh ;=< ;snQ fuu isrer iq.,d foaúhf.a isrer f,i ie,fla' miqj tys ;snQ wdNrK yd uq;= ue‚la ,nd.;a msßi tu ldka;d isrer mq¨‍iaid uyje,s .Õg oeuQ nj lshefõ' ta iuÕu bÈßm;a jQ ;j;a u;hla jQfha tlS ldka;d u< isrer fldf;la ms,siaiqj;a ms,siaiqfKa ke;s neúka uyje,s .Õg oeuQ njhs'

fï isÿùu iïnkaOfhka 2013 Tlaf;dan¾ 2od wod< fmd,sishg f;dr;=rla ,enqKq w;r fmdf<dkakrej fmd,sisfha ks,OdÍka lKavdhula tu ia:dkhg f.dia mÍla‍IK lf<ah' tu fmd,sia lKavdhug oel.; yels jQfha .,afldßfha jdhqiólrKh l< ld¾hd,hla mjd mj;ajdf.k hk njhs'

tys isá l<ukdlre tys wd fmd,sia lKavdhug wdydr mdkdÈfhka mjd ix.%y lr we;s w;r miqj fmd,sish yErE nj lshk ia:dkh ne,Sug f.dia we;' t;ek wä 2 - 2 1$2 m%udKfha b;d me/‚ hq.hg wh;a .fvd,a ;sî we;s w;r wä 25 - 30la Wig .fvd,a lkaola o m¾j;h Wv mqrdK .fvd,ska l< bÈlsÍïj, kgnqkao ;sî we;'

isÿùu ld,h iuÕ hgm;a fjoa§ tu .,a fldßfha lghq;= ish ifydaorhdf.a Ndrhg m;a l< .,a fldßfha ysñlre fjk;a jHdmdrj,g w; ;nd we;' oek .ekSug we;s f;dr;=re wkqj Tyq lÿrefj, k.rfhka remsh,a fldaá yhlg f.dvkeÕs,s ;=kla ñ,§ f.k ;sfí' tfiau ixpdrl fydag,hla remsh,a fldaá follg ñ,§ .ekSugo Tyq lghq;= lr ;sfí'

.,afldßfha ysñlre ;ud ñ,§ .;a fydag,fha l<ukdlre f,i m;alr .;af;a .,afldßhg fjä fnfy;a iemhQ ;eke;a;djh' Tyq fydag,fha l<ukdlre f,i udihla muK lghq;= lrf.k hoa§ Tyq .uka l< g%ේ,¾ j¾.fha h;=remeÈh fmdf<dkakrej k.rfha§ wk;=rlg ,laù we;' uqo,a hyñka we;s ksid fld<U fm!oa.,sl frday,lg we;=¿fldg ál Èklg miq kej; iqjh ,nd ksfjig meñK ;sfí'

tfy;a Bg miqj Èk lsysmhlska kej; úldrfhka fovùug .;af;ka fmdf<dkakrej uy frday,g we;=<;a lr we;s w;r wisysfhka fjk;a frda.Skaf.a we|kaj, mjd ksokakg jQ Tyq miq Èku ñhf.dia we;'

fjä fnfy;a iemhQ tu ;eke;a;df.a wjux.,H ksudùfuka miq jhi wjqreÿ 45la muK jQ .,afldßfha fndar .eiQ ;eke;a;d yÈisfhau ñh f.dia we;af;a yÈis yDohdndOhlsks'

bkamiqj .,afldßfha fiajh l< g%elag¾ ßheÿrl= yÈis yDohdndOhlska ñhf.dia we;'
fï wdldrfhka urK isÿjk w;r .,afldß ysñlre Tyqg b;d <Õ iïnkaOhla ;snQ fiajlhl=g jdykhla wrka §ug lghq;= lf<ah' wdikak fjk;a .ul mÈxÑj isá tu ;eke;a;do yDohdndOhlska ñh.sfha mqÿu iy.; f,i nj lshefõ'

.,afldßfha jev l< ldka;djl=;a fï f,i yÈisfha ñh .shdh' .,afldßfha jev l< ám¾ r: ßheÿrl= ám¾ r:h fjk ;eklg f.dia ish ám¾ r:h kj;d hoa§ fjk;a ám¾ tll je§ ñh.sh isÿùulao iq.,d foaúhf.a fidfydk ;snQ .,afldßhg wE÷Kq urK /,a, w;r ;sfí'

iq.,d foaúhf.a fidfydk úkdY lsÍfï isÿùfuka miqj .;jQ jir ;=k ;=< .,afldßfha fiajh l< fuu isÿùug iïnkaO;d we;ehs iellrk ‍fodf<dia fokl= yÈisfha fuf,i urKhg m;aj we;ehs wm iuÕ f;dr;=re fy<s l< mqoa.,hd ksiel f,i lshd isà'

l,ska idudkH Ôú;hla .; l< .,afldß ysñlre fuf,i blaukska fmdfydi;a jQfha flfiao hkak ms<sn| j;alï mÍla‍IK meje;aúh hq;= jqj;a tu mÍla‍IKo j;alïj,gu hg fjk whqrla fmkS hk nj m%foaYjdiSkaf.a u;h ù ;sfí'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.