අයියගේ වෙඩින් එක දා වයස 12 පුංචි මල්ලිත් සමවයසේ පෙම්වතියක් එක්ක යුගදිවියට - Photos


whshf.a fjäka tl od jhi 12 mqxÑ u,a,s;a iujhfia fmïj;shla tlal hq.Èúhg - Photos
oeka ldf,a f,dafla fjk iuyr foaj,a .ek mqÿu;a ysf;kjd' fï lshkak hkafk;a ta jf.a l;djla' isoaêh fj,d ;sfhkafka Bðma;=fõ' fïl újdy .súi .ekSula' kuq;a Tjqkaf.a jhi ;uhs m%Yafka' ukud,hdg jhi wjqreÿ 12la' ukud,sg;a jhi wjqreÿ 12la'

wuq;=hs fkao@ Tõ ta wuq;a; ksidu fï újdyh .ek f,dalh mqrd fï fjoaÈ l;d fjkjd' fï mqxÑ <uhd" ´ud¾g fï újdy .súi.ekSu i|yd n,lr,d ;sfhkafka thdf.a mjqf,a wh'

Tjqkaf.a jeäuy,a ifydaorhdf.a újdy Èkh ojfia ;uhs fï isoaêh fj,d ;sfhkafka' ;d;a;df.a wjirfhka Tjqkaf.a jeäuy,a ifydaorhdf.a ux., W;aijfha i;=g fo.=K f;.=K lrkak lsh,d ys;df.k thdf.a mqxÑ u,a,sj;a mqxÑ oeßhlg újdy lr,d ;sfhkjd'

weh;a ´ud¾g {d;s fjk oeßhla lsh,d ;uhs wdrxÑ' Bðma;=fõ kS;sh wkqj jhi 18g wvq wh újdy lr§u je/oaola ksid fï l;dj oeka rg mqrdu me;sß,d .syska bjrhs'

fï .ek ´ud¾f.a mshdf.ka weyqju Tyq lsh,d ;sfhkafka l,n, fjkak fohla kE" fï fokakd újdy .súi .;a;d ú;rhs" ke;=j uÕ=‍,a ld,d f.or lekaoka .sfha kE lsh,d'

fldfydujqk;a 6la 4la fkdf;afrk fï jf.a mqxÑ whg újdy lrk tl.ek f.dvfofkla bkafka wm%idofhka'  Loading...

No comments:

Powered by Blogger.