බ්‍රිතාන්‍යයේ ධනවත්ම පුද්ගලයින් 100 දෙනා අතරට ගිය ශ්‍රී ලාංකිකයාගේ කතාව


ì%;dkHfha Okj;au mqoa.,hska 100 fokd w;rg .sh Y%S ,dxlslhdf.a l;dj
uyd ì%;dkHfha Okj;au m%oa.,hska 100 fokd w;rg Y%S ,dxlslfhl= we;=,;aj we;s nj jd¾;d fjkjd'

kñka fvia .=Kj¾Ok kï jQ fudyq ,kavkfha —wdmkYd,d rcq˜ f,i ie,flk nj hs mejfikafka'

,kavka kqjr iqmsß me,eka;sfha wdmkYd,d 34la fudyq i;=j mj;sk w;r ksõfhdala" meßia iy fgdalsfhda wd§ f,dj m%Odk k.r lsysmhlu fydag,a cd,hlg .=Kj¾Ok uy;d ysñlï lshkjd'

tfukau fuu ,dxlsl jHdmdßlhd ì%;dkHh ;=< mqj;a ujkafkl= njg m;aj we;s nj hs i|yka jkafka'

fïjk úg 53 yeúßÈ úfha miqjk .=Kj¾Ok uy;d wo isák ia:dkhg meñK we;af;a Y%S ,xldfõ bmso Y%S ,xldfõ mdie,lska wOHdmkh yeoEÍfuka wk;=rej hs'

miqj Tyq ì%;dkHfha mÈxÑhg f.dia ;sfnkjd'

ì%;dkHfha jeäÿr wOHdmkh yodrd we;s fvia .=Kj¾Ok uy;d trg jr,;a .Kldêldßjrhl= jYfhka jD;a;Sh Ôú;h wrUd ;sfnkjd'

miqj Tyq fldkarka fyda,aäx.aia iuQy jHdmdrhg iïnkaO ù we;af;a 1991 jif¾ §'

,kavka kqjr lS¾;su;a m%fldaám;s jHdmdßlhl= jk Y%Su;a fgrkaia fldkarka uy;dg wh;a tu iud.fï jir 11l §¾> fiajfhka miq .=Kj¾OK uy;d bka bj;a ù we;af;a tu ;ud fiajh l< iud.ug wh;a fydag,a cd,fhka fldgila ñ, § .ksñka'

f,dal m%isoaO Le Pont De La Tour" Blue Pring" Lavceston Place" Sky Low Meea hk wdh;k ish,af,au ysñlrejd .=Kj¾Ok uy;d nj fïjk úg jd¾;djk w;r tmuKla fkdj Tyq ish hy¿jl= iu. D&D kñka fydag,a yd wdmkYd,d jHdmdrhla o mj;ajdf.k hkjd'

2300l fiajl msßila Tyq hgf;a fiajfha kshq;= w;r .=Kj¾Ok uy;df.a jd¾Isl wdodhu mjqï ñ,shk ishhla muKjk nj hs i|yka fjkafka'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.