728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, October 2, 2016

  වරක් චාර්ජ් කර කිමී 100 ක් දුවන ඉන්දියාවේ පළමු ඉලෙක්ටි‍්‍රක් මෝටර් බයික් එක එළිදකී

  jrla pd¾Ê lr lsó 100 la ÿjk bkaÈhdfõ m<uq bf,laá‍%la fudag¾ nhsla tl t<solS
  ,xldjg fudag¾ ihsl,a jeämqru f.kajk rg jk bkaÈhdfõ tu l¾udka;fha úma,jhla isÿ lrñka uq¿uŒkau negß n,fhka C%shd lrk fudag¾ ihsl,hla y÷kajd§ ;sfnkjd' jir 7 l m¾fhaIK 
  weiqßka bkaÈhdjgu wh;a fgda¾la fudag¾ia kue;s iud.ula u.ska ksmojQ tu ihsl,h Tork T6X 
  kñka kï lr we;'

  ,s;shï negß n,fhka C%shdlrk tu ihsl,h jrla negß pdÊ l< miq lsf,daógr 100 la kej; pd¾Ê fkdlr Odjkh l< yels nj mejfia' mehl§ ishhg wiQjla pd¾Ê lrkakg yd meh foll§ iïmQ¾Kfhka pd¾Ê lrkakgo yels nj olajd we;'
  negß wdhq ld,h lsf,daógr ,laIhl Wmßuhls' lsf,da .%Eï 138 la nr fuys Wmßu fõ.h me'ls'ó' 100 ls'
  oekg mqfka nex.f,da¾ yd È,a,s k.rj, úl=Kk fuu fudag¾ ihsl,h bkaÈhdfõ wf,ú flfrkafka bka§h remsh,a tla,laI úismkaoyil ^1"25000&uqo,lgh'
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: වරක් චාර්ජ් කර කිමී 100 ක් දුවන ඉන්දියාවේ පළමු ඉලෙක්ටි‍්‍රක් මෝටර් බයික් එක එළිදකී Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top