පොල්පිති පහර 100ක දඬුවමක් දුන් පල්ලියේ 4ක් දින නියමයක් නොමැතිව රිමාන්ඩ්


fmd,ams;s myr 100l o~qjula ÿka m,a,sfha 4la Èk kshuhla fkdue;sj ßudkaâ 
¥IKhg ,la jQ nj lshk ldka;djlg fmd,ams;s myr ishhla .eiQ mq;a;,u k,a,kao¿j cqïud uqia,sï m,a,sfha mßmd,k iNdfõ isõ fofkl= Èk kshuhlska f;drj rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;sfnkjd' ta" mq;a;,u ufyaia;‍%d;a nkaÿ, .=Kr;akf.a ksfhda.hlg wkqjhs'

wod< ldka;dj óg Èk lsysmhlg ish ksjfia /£ isáh § n,y;aldrfhka meñ‚ mqoa.,fhl= úiska ¥IKh lr m,df.dia ;sfnkjd'

isoaêh iïnkaOfhka tu ldka;dj mq;a;,u fmd,sishg meñ‚,a,la isÿ lr ;sfnkjd' ta wkqj iellre w;awvx.=jg .ekSug fmd,sia úu¾Yk C%shd;aulhs'

tf,i fmd,sia mÍlaIK C%shd;aul fjñka ;sìh § wod< ldka;dj le|jQ mq;a;,u k,a,kao¿j cqïud uqia,sï m,a,sfha mßmd,k iNdj wehg fmd,ams;s myr ishhla .eiSug ksfhda. lr ;sfnkjd'

ta iïnkaOfhka wod< ldka;dj ish kS;s{jrhd ud¾.fhka fmd,sishg h<s meñ‚,a,la isÿlr we;s njhs jd¾;d jkafka' ta wkqj isoaêh ms<sn| fmd,sish wêlrKhg lreKq jd¾;d lsÍfuka wk;=rej tu ldka;djg fmd,ams;s myr ishhla .eiSug ksfhda. l< mq;a;,u k,a,kao¿j cqïud uqia,sï m,a,sfha mßmd,k iNdfõ isõ fokd rlaIs; nkaOkd.dr.; flreKd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.