රූමත් නිවේදිකාවට මහරගමදී සිද්ධ වුනදෙයින් මැහුම් 10ක් දාන්න වෙලා


rEu;a ksfõÈldjg uyr.u§ isoaO jqkfohska ueyqï 10la odkak fj,d
.=jka úÿ,s ksfõÈldjla Radio Presenter Bfha ^03& yji .ukla hkak uyr.u k.r iNdj bÈßmsg we;s nia kej;=fï /§ bo,d' ta fj,dfõ lsishï mqoa.,fhla wef.a msgqmi fmfoi oe,s msyshlska lm,d'

meh Nd.hla we;=<; ;j;a kS;s úoHd, isiqúhlg;a fï brKuu w;afj,d'

fï rEu;a .=jka úÿ,s ksfõÈldjg ueyqï 10la odkak isoaO jqKd lsh,hs jd¾;d fjkafka'

uyr.u fmd,Sish fï wiykldÍ mqoa.,hd w;awvx.=jg .ekSug mÍlaIK mj;ajkjd'

fï jefâ lf<a ljqo lsh,d ;ju;a wdrxÑhla keye'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.