වසර 10කට පෙර පාඩමක් නැවත කියාදී දකුණු අප්‍රිකානුවෝ කැන්ගරුවෝ හඬවති (VIDEO)


jir 10lg fmr mdvula kej; lshd§ ol=Kq wm%sldkqfjda leka.refjda y~j;s ^VIDEO&
ixpdrl ´iag%ේ,shd lKavdhu yd ol=Kq wm%sldkq lKavdhu w;r Bfha mej;s ^05& f;jeks tlaÈk ;rÕfhka ol=Kq wm%sldj lvq¨‍ 04l chla w;alr .ekSug iu;a jqKd'

ldish jdish Èkd m<uqj mkaÿjg myrÿka ´iag%ේ,shd lKavdhu lvq¨‍ 6la oeù ,l=Kq 371 ,nd.ekSug iu;a jqKd'

tys§ Tiag%ේ,shdkq lKavdhu fjkqfjka wdrïN ms;slre fâúâ fjdak¾ yd kdhl iaàjka iañ;a Y;l jd¾;d lsßug iu;a jqKd'

mkaÿ 107lska ,l=Kq 117la ,nd.;a fjdak¾f.a bksug y;f¾ myr 13la yd yfha myr 02la wka;¾.; jqKd'

kdhl iaàjka iañ;ao fõ.j;a bksñla l%Svdl, w;r mkaÿ 107lska ,l=Kq 108la ,nd.;a Tyqf.a bksug y;f¾ myr 09la yd tla yfha myrla wka;¾.; jqKd'

mkaÿ heùfï§ ol=Kq wm%sldkq lkavdhu fjkqfjka fâ,a iafÜka yd bïrdka gdys¾ lvq¨‍ 2 ne.ska ojd.;a;d'

wk;=rej ,l=Kq 372l ch.%dyS b,a,lalhla yUdhdug msáhg msúis ol=Kq wm%sldkq lKavdhu mkaÿjdr 49hs mkaÿ 02l§ ish ch.%dys b,a,lalh miql<d'

iqmsß ms;slrKhl kshe¨‍Kq fâúâ ñ,¾ Y;lhla ,nd.ksñka ,l=Kq 124la /ial<d'mkaÿ 79lska jd¾;d jQ tu bksug yfha myr 6la yd y;f¾ myr 10la we;=<;a jqKd'

y;ajk lvq,a, fjkqfjka fâúâ ñ,¾ yd wekaä,a f*¨‍lajdfhda w;r mej;s ,l=Kq 107l fkdìÿkq iïnkaO;djh ol=Kq wm%sldkq lKavdhug ch uxudj;a újr lr §ug iu;a jqKd'fuh yUdf.dia ch.%‍Kh l< ;rÕhl§ y;ajk lvq,a, fjkqfjka we;sjQ isõjk úYd,;u ,l=Kq iïnkaO;jh jk w;r ol=Kq wm%sldj fjkqfjka l%Svlhska fofofkl= y;ajk lvq,a, fjkqfjka jd¾;d l< fojk úYd,;u iïnkaO;djhs'

wdrïNl ms;slre laúkagka ã fldlao w¾O Y;lhla jd¾;d lrñka mkaÿ 49l§ ,l=Kq 70 /ialr .ekSug iu;ajqKd'

fuh tlaÈk ;rÕ b;sydifha jd¾;d jQ yUdf.dia ch.%‍Kh l< fojk úYd,;u ,l=Kq ixLHdjhs'

2006 jif¾ ,l=Kq 438l b,lalhla yUdf.dia fuys f,dal jd¾;djo ;nd we;af;a ol=Kq wm%sldKq lKavdhu jk w;r tho ´iag%ේ,shdkq lKavdhug tfrysj ùu úfYaI;ajhla'

;rÕfha ùrhd iïudkh ysujQfha ol=Kq wm%sldfõ fâúâ ñ,¾ yghs'

ta wkqj ;rÕ 5lska hq;a tlaÈk ;rÕdj,sfha mej;s ;rÕ3u chf.k ;rÕdj,sfha ch ,ndf.k isákafka ol=Kq wm%sldkq lKavdhuhs'

;rÕfha úfYaI wjia:d my;ska

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.