රියැදුරෙකුට ට්‍රැක්ටර් දම්වැලකින් පොලිසියෙන් පන්න පන්නා ගහන හැටි (VIDEO)


ßheÿfrl=g g%elag¾ oïje,lska fmd,sisfhka mkak mkakd .yk yeá ^VIDEO&
r:jdyk rdcldßfha ksr; fmd,sia ks,OdÍka lsysmfofkl= úiska isú,a jeisfhl=g g%elag¾ oïje,lska myrfok ùäfhdajla iudc cd, Tiafia fï jk úg ixirKh fjñka mj;sjd' fuh isÿj we;af;a ls,sfkdÉÑh" m‍%foaYfha§ njhs jd¾;d jkafka'

g%elagrfha ßheÿrd îu;aj wk;=rla isÿfldg m<dhdug W;aidy lsÍfïÈ tf,i myr§u isÿ l< njhs m‍%foaYjdiSka mjikafka


Posted by Neth Gossip on Thursday, September 29, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.