728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, September 3, 2016

  Scattered up about 25 feet in the car

  ;Ku,aú, isÿjQ udrl ßh wk;=r - fudag¾ r:h wä 25la muK by<g úisù .syska
  ;Ku,aú," W!j l=vd Th m%foaYfha isÿjQ ßh wk;=rlska mqoa.,fhla ñhf.dia ;sfofkl= ;=jd, ,nd ;sfnkjd'

  fuf,i wk;=rg ,laj we;af;a nKavdrfj, isg fld<U foig OdjkhjQ isõ fofkl= /.;a fudag¾ r:hla njhs wm jd¾;dlre i|yka lf<a' ßhÿreg kskao hdfuka fï wk;=r isÿù we;s w;r fudag¾ r:h ud¾.h wi, jegl .eàfuka wä 25la muK by<g úisù wi, ;snq nia kej;=u u;g jeà we;s njhs fmd,sish lshd isáfha'
  wk;=rfka ;j, ,enQ ;sfokd yïnkaf;dg frday,g we;=,;a lr we;s w;r isÿùu ms,sn| ;Ku,aú, fmd,sish mÍlaIK mj;ajhs'
  PdhdrEm - wl=/iai wð;a ,xld;s,l


  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Scattered up about 25 feet in the car Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top