කොළඹ වරායට කාර් වැස්සක් (PHOTOS)


fld<U jrdhg ld¾ jeiaila ^PHOTOS&
fudag¾ r: úYd, m%udKhla /.;a —iam%ska.a ialhs˜ fk!ldj miq.shod fld<U jrdh fj; <Õdúh'

fuh fudag¾ r: m%jdykh^Car Carrier& i|ydu fhdod .efKk fk!ldjls'

ógr 165 l È.lska iukaú; fuu fk!ldj fuu jir ;=< jdyk /f.k fld<U jrdhg wd úYd,;u fk!ldjkaf.ka tlla f,io ye¢kaúh yelsh'

bkaÈhdfõ bfkdard jrdfha isg meñ‚ fuu fk!ldj uÕska f.k wd fudag¾ r: ixLHdj 1539 ls'

Y%S ,xld jrdh wêldßfha ECT m¾hka;fhys kex.=rï .; l< m<uq jdyk fk!ldj fuh jk nj Y%S ,xld jrdh wêldßfha fufyhqï wOHlaI chka; fmf¾rd uy;d mjihs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.