කහ ඉර අසළ සිටි පොලිසියේ තුනක් යට කළ ඡායාරූප මෙන්න (PHOTOS)


ly br wi< isá fmd,sisfha ;=kla hg l< PdhdrEm fukak ^PHOTOS&

mdie,la wi, ly bf¾ rdcldßfha fh§ isáh§ .f,afj, f;d,Uqf.dv§ wo ^28&WoEik fmd,sisfha ldka;djl yd fmd,sia fldia;dm,ajre fofofkl= f,dßhlg hg ù ;=jd, ,nd ;snqKd'

tu wjia:dfõ PdhdrEm fï jk úg iudc cd, fj; tlalr ;sfnkjd'

mdie,la wi, ly bf¾ rdcldßfha fh§ isáh§ fuu wk;=r isÿ ù we;s w;r 


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.