Tuesday, September 27, 2016

අවුරුදු ගාණක් කවුරුත් නොදුටු ලසන්තගේ දේහය මිහිදන් කර තිබු වළ (Photos)


wjqreÿ .dKla ljqre;a fkdÿgq ,ika;f.a foayh ñysoka lr ;snq j< ^Photos
jir myudrlg fmr w;a;säh fílßh ykaÈfha§ wNsryia f,i fjä;nd >d;kh l,ehs lshk ,ika; úl%u;=x.f.a isrer j< oud ;snq ia:dkhhs fï''


wkq.%dylhka

Loading...