මෙතෙක් ලංකාවට ගෙන්වපු මිල අධිකම සුපිරිම මෝටර් රථයේ නොදන්නා පැත්ත හෙළිවෙයි (Photos)


fuf;la  ,xldjg f.kajmq ñ, wêlu iqmsßu fudag¾ r:fha fkdokakd me;a; fy<sfjhs ^Photos&
óg ojia lsysmhlg l<ska f,dj iqmsßu Okj;=ka mdúÉÑ lrk iqmsßu fudag¾ r:hla fld<U jrdhg f.dvnEjd lshmq mqj; wms Thd,g lsõjfka'

f,dj iqmsßu Okj;=ka w;r muKla w;.ejfik Rolls Royce iud.ug wh;a Rolls Royce Wraith lshk fua fudag¾ r:h ms<sno f;dr;=re wmsg jd¾;d jqKd'


taa f;dr;=re wkqj kï fua iqmsß fudag¾ r:h f.k,a,d ;sfhkafka ldgj;a wf,ú lrkak fkfua" ;ks mqoa.,fhlaf.a mdúÉÑhghs'


ta jf.au fua fudag¾ r:fha úia;r iy PdhdrEm my;ska n,kak…

Engine is  V12  and Turbocharged
Engine Capacity 6.6 litres (6600cc)
Engine power is 624 hp (465 kW)
Torque 800 N·m
Transmission : 8 speed Automatic
This can go 0-100 km/h in 4.6 seconds
Top speed is approximately 250km/h
Rolls Royce Wraith
Rolls Royce Wraith >>> Promote your events at SRI LANKAN ENTERTAINER | www.srilankanentertainer.com #RollsRoyceWraith #RollsRoyce #Wraith #Car #BrandNewCar #Colombo #SriLanka
Posted by Sri Lankan Entertainer on Wednesday, August 3, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.