හැමෝවම ලස්සන කරපු නිම්මි ජීවිතේ ලස්සනම කාලේ අකලට පරවී ගිය හැටි - Photos


yefudaju ,iaik lrmq ksïñ Ôúf;a ,iaiku ldf,a wl,g mrù .sh yeá - Photos
fï Ôú; .ufka wmsg wo fukjd isoaOfjhso fyg fudkjd isoaO fjhso lshkak ldgj;a neye' iuyr fj,djg ys;d.kak neß úÈyg Ôú;j,g tk lror ksid Ôú; .ukska iuq.kakmjd isoaO fjkjd'

ta úÈyg rEm,djkH Ys,ams‚hla jqKq ksïñ j;ai,dg;a tlmdrgu Ôú; .ukg ;s; ;shkak fj,d'

wjqreÿ 31 la jqKq ksïñ Ôj;a jqfKa ms<shkao, isoaOuq,a, udjf;a'

ksïñg wjqreÿ 6" 7 jhfia miqjk mqxÑ ÿfjl=hs mqf;l=hs bkakjd'

miq.sh ojil ksïñg tlmdrg wikSm ;;a;ajhla we;sfj,d'

Bg miafia ksïñj chj¾Okmqr frday,g we;=,;a l<;a thdg we;sjqKq wikSmh fudllao lshkak ffjoHjrekag fydhd.kak neßfj,d'

Bfha wjdikdjka; úÈyg j;ai,d Ôúf;a od,d .syska ;snqfKa ksïñf.a iajdñhdg;a" mqxÑ megõ fokakg;a l÷¿ f.dvla b;sß lrñka'

ksïñf.a urKhg yßhgu fya;=jla ;du;a fydhdf.k ke;;a ffjoHjre lsh,d ;sfhkafka úINSchla ksid tfyu jqKd lsh,hs'

ksïñf.a mjqf,a ysáfha wïuhs" ;d;a;hs" kx.shs'

ksïñf.a hd¿fjda mjqf,a wh od,d ksïñ fyg wjika .uka hkjd'

ySfklskaj;a ys;=fõ ke;s úÈyg ksïñf.a iuq.ekSu thdf.a hd¿jkag;a {d;s ys;j;=kag;a ord.kak wudrehs'

ksïñg isoaOjqKq fï wjdikdjka; brKu .ek thdf.a hd¿fjda uqyqKqfmd;g tlalr,d ;snqfKa fï úÈyg'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.