728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, September 20, 2016

  Mahinda Yoshitha race with padī

  uyskao fhdaIs; tlal f¾ia m§
  miq.sh rch iufha ld¾ f¾ia i|yd furg jeä bvlvla ,enqKq nj fkdryils' tfia mej;s ;r.j,§ ysgmq ckm;s mq;=ka jk fhdaIs; yd frdays; ;r. l< njo iefjdu okakd lreKls' fld<U k.rh flakaø lrf.k mej;s l,ïnq khsÜ f¾ia fukau rg mqrd mej;s fudag¾ r: Odjk ;r. j,§ rdcmlaIjre ks;r ch.%yk ,eîh'
  miq.shod ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI yd Tyqf.a mq;a fhdaIs; iu. ld¾ f¾ia f.dia we;' ta fn,sw;a; m%foaYfha újD;a; jQ idmamqjljl§h' tu fj<oie, ;=< we;s mß.Kl wdY%s; fudag¾ r: ;r. l%Svdlrk WmlrKhla wdOdrfhka uyskao yd fhdaIs; fufia f¾ia meo we;'
  fn,sw;a;  m%foaYfha msysá l=ud isá lïmaf,laia kï fuu idmamq ixlSrKh miq.shod ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI w;ska újD;a; úh'  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Mahinda Yoshitha race with padī Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top