දෙමාපියන්ගේ Facebook ගිණුම නිසා අවාසනාව ළඟාවූ දියණියකගෙන් මාපියන්ට නඩු


foudmshkaf.a Facebook .sKqu ksid wjdikdj <ÕdjQ Èh‚hlf.ka udmshkag kvq 
ish wkqoekqulska f;drj ;u PdhdrEm f*ianqla iudc cd,fha m< fldg we;s njg fpdaokd lrñka 18 yeúßÈ  ´iafÜ‍%,shdkq ;re‚hla fouõmshkag tfrysj kvq mjrd ;sfnkjd' 2009 jif¾ isg fï olajd ish fouõmshka ;ukaf.a wjirhlska f;drj Tjqkaf.a f*ianqla msgq ;=< ;u PdhdrEm m, lr we;s njhs weh fmkajd fokafka'

tu.ska ;u mqoa.,sl;ajhg ydks isÿj we;s njo weh m‍%ldY lrkjd' ñ;=rka 700 lg jeä msßila isák fouõmshkaf.a f*ianqla msgqfõ ;u l=vd l< PdhdrEm m, lr we;s nj;a tu.ska ;u Ôú;h wjdikdjka; ;;a;ajhlg m;aj we;s nj;a weh wêlrKh yuqfõ fmkajd § ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.