728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, September 7, 2016

  Duminda Silva Latest News Must Read

  ÿñkao is,ajd we;=¿ mylg urK o~qju - ish¨‍ f;dr;=re fukak
  Ndr; ,laIauka fma%upkaø we;=¿ isjq fofkla fjä ;nd >d;kh l< njg ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajd we;=¿ ú;a;slrejka oy;=ka fofkl=g tfrysj fpdaokd t,a,ù we;s kvqfõ ;Skaÿj óg iq¿ fudfyd;lg fmr m%ldYhg m;a flreKd'

  Ysrdka .=Kr;ak ^iNdm;s&" moañ‚ rKjl iy tï'iS'î'tia' fudrdhia hk uy;au uy;aókaf.ka ieÿï,;a úksiqrejre u~q,a,la kvqfõ ;Skaÿj ,nd § ;sfnkjd'

  ÿñkao is,ajd we;=¿ mylg tys§ urK o~qju kshu lr ;sfnkjd'

  2011 Tlaf;danr 08 jeksod iji fldf<dkakdfõ§ fuu >d;k isÿjqKd

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Duminda Silva Latest News Must Read Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top