728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, September 8, 2016

  Dematagoda Chaminda Witha Duminda dissanayaka latest News

  ÿñkao iu. fougf.dv pñkaog;a urK ovqjï
  Ndr; ,laIauka >d;k kvq ;Skaÿjg jrolrejka jQ ÿñkao is,ajd we;=¿ 5 fofkl=g urK ovqjï kshu lsÍug wo wêlrkfha§ ;SrKh úh'

  fuys§ urK ovqju kshu l< 5 fokd jQfha
  ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajd" wkqr ;=Idr o fu,a" pñkao rù chkd;a"  ckl nKavdr .,f.dv iy ir;a nKavdr hk whhs'

  wêlrKhg fï 4 fofkl= wo meñK isáh;a tla wfhl= jk ckl nKavdr .‍,f.dv w;=reokaj isáfhah' Tyq ke;sj kvqj miq.sh ld,fha úNd. úh'
  fï wh w;=ßka pñkao rù chkd;a hkqfjka yÿkajkafka ;j;a wmrdO /ila ksid m%lgj isák —fougf.dv pñkao— hs Tyq —l=vq pñkao— f,io m%lgh'
  Tyqo ÿñkao is,ajd we;=¿ wfkla wh iu. wo urK ovqjug ,laúh'

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Dematagoda Chaminda Witha Duminda dissanayaka latest News Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top