හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට අම්බලන්ගොඩදී වෙඩි තබා ඝාතනය කළ සිද්ධියේ CCTV දර්ශන එළියට - වීඩියෝ


ysgmq l%slÜ l%Svlfhl=g wïn,kaf.dv§ fjä ;nd >d;kh l< isoaêfha CCTV o¾Yk t<shg - ùäfhda
.d,a, Èia;%sla l%slÜ ix.ufha ysgmq iNdm;s fma%uisß ye,Uf.a uy;d fjä ;nd >d;kh lsÍug wod< iS'iS'à'ù o¾Yk fm<la wm fj; ,eî ;sfnkjd'

fjä ;eîu isÿjQ ia:dkh wi, iúlr ;snQ wdrlaIs; leurdjl fuu o¾Yk igykaj ;snqKd'

fma%uisß ye,Uf.a uy;d wïn,kaf.dv - udksuq,a, m%foaYfha ish ksji wi,§ fjä ;nd >d;kh flrefKa wf.daia;= ui 12 jeksod rd;%sfhahs'

ye<Uf.a uy;d .d,a, Èia;%sla l%slÜ ix.ufha iNdm;s Oqrhg m;ajQfha .eg¨‍ldÍ ;;a;ajhla uOHfha meje;s ks,jrKhl§ tu ks,jrKh ms<sfkd.;a Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh th kej; mj;ajk f,i ,smshla u.ska oekqï § ;snqKd'

tu ;SrKhg tfrysj wêlrKh yuqjg .sh fma%uisß ye<Uf.a uy;d .d¨‍ Èia;%sla l%slÜ ix.ï ks,jrKh h<s meje;aùu j<lajd,ñka jdrK ksfhda.hla ,nd .;a;d'

tu jdrK ksfhda.h ,nd § Èk ;=klg miqjhs ye<Uf.a uy;d wïn,kaf.dv udksuq,a, m%foaYfhaÈ >d;khg ,lajkafka'

Wmqgd .ekSu : www.gossip.hirufm.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.