අම්බලන්ගොඩ දී දුම්රියට පැන දිවි නසා ගත් සිසුවියගේ පෙම්වතා ඝාතනය කල හැටි හෙළිවෙයි


wïn,kaf.dv § ÿïßhg mek Èú kid .;a isiqúhf.a fmïj;d >d;kh l, yeá fy<sfjhs
wïn,kaf.dv ÿïßh ia:dkh wdikakfha§ ÿïßhlg mek isiqúhla ishÈú ydkslr .ekSfuka miq jd¾;d jqKq wef.a fmïj;df.a urKh >d;khla njg wkdjrK ù ;sfnkjd'

ta wkqj isoaêh iïnkaOfhka ielmsg isiqúhf.a fidfydhqrd iy ;j;a fofofkl= fmd,Sish w;awvx.=jg .;a;d' Tjqka n,msáh ufyaia;%d;a wêlrKhg wo bÈßm;a lsÍfuka miq ,nk ui 6 jkod olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;sfnkjd'

fmïj;d iuÕ l;d lrñka isáh§ 16 yeúßÈ fuu isiqúh wïn,kaf.dv ÿïßh ia:dkh wdikakfha§ ÿïßhg mek ishÈú kid .ekSfï mqj; jd¾;d jQfha miq.sh 23 jkodhs'  tu ia:dkfha isg m<d .sh njg isiqúhf.a fidfydhqrd m%ldY l< 17 yeúßÈ wehf.a fmïj;df.a isrer Èk follg miq Tyqf.a ksji wi, mdÆ <s|l ;sî fmd,sish fidhd .;a;d'

wk;=frka miq isiqúhf.a fidfydhqrd m%ldY lf<a ;u ke.‚h wehf.a fmïj;d úiska ÿïßhg ;,a¨‍ l< whqre ;uka ÿgq njhs' flfia fj;;a" wk;=r isÿjq wïn,kaf.dv iy lkafof.dv ÿïßh ia:dk w;r msysá ksjil iúlr ;snQ wdrlaIs; leurdjl o ;re‚h ÿïßh ud¾.fha ;ksj Èj hk whqre igykaj ;snqKd'

wk;=rej ;u ke.‚h fmïj;d úiska ÿïßhg ;,a¨‍ lrkq ÿgq njg l< m%ldYh wehf.a fidfydhqrd b,a,d wialr .;a;d' miqj ;reKhdf.a urKh ms<sn| mÍlaIK meje;a jQ óáhdf.dv fmd,sish ;re‚hf.a 25 yeúßÈ fidfydhqrd w;awvx.=jg .;af;a ñh.sh m%Nd;a ixl,am ;reKhdf.a urKh ieliys; ùu fya;=fjka'

Tyqf.ka l< m%Yak lsÍïj,§ ;u ñ;=rka fofofkl= iuÕ ;reKhd ;%Sfrdao r:hlska meyerf.k f.dia <sf|a .s,ajd >d;kh l< njg iellre mdfmdÉpdrKh lr ;sfnkjd'

ta wkqjhs wod< ;%Sfrdao r:h iuÕ wfkla ;reKhska fofokdo óáhdf.dv fmd,sish w;awvx.=jg .kq ,enqfõ'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.