ඉහළ යන දුම්වැටියක මිල මෙන්න සමහරුන්ටනම් දාඩිය දායි ගාන දැක්කම


by< hk ÿïjeáhl ñ, fukak iuyrekagkï odäh odhs .dk oelalu 
remsh,a 5 lska ñ< by< kexùfuka iy ishhg 15 l jeÜ noaola wh lsÍu u.ska ÿïjeáhl ñ, remsh,a 50 iSudjg <Õdjkq we;ehs u;ameka iy u;aøjH f;dr;=re uOHia:dkh mjikjd' 

fuh b;sydifha ÿïjeáhl jeäu ñ, by< hdu jkq we;s njhs tys wOHlaI iïm;a o fiarï m%ldY lf<a'

ÿïjeáhl ñ, remsh,a 5 lska by< kxjd Bg ishhg 15 l jeÜ noaola wh lsÍfï fhdackdj bÈß foi;sh ;=< wud;H uKav,hg bÈßm;a lrk nj fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak m%ldY l<d' 

ta" miq.shod mej;s uydpd¾h fiakl ììf,a .=K iure W;aijhg tlafjñka'

tfukau ÿïîu i|yd mqoa.,hka wdl¾Ykh lrk fj<| ,dxPk" i<l=Kq fyda j¾K fkdue;s w÷re meye ÿïjeá weiqreï y÷kajd§ugo rch bÈßha§ mshjr .kakd njhs wud;Hjrhd lshd isáfha'

fj<| ,dxPk" i<l=Kq fyda j¾K fkdue;s w÷re meye ÿïjeá weiqreï y÷kajd§u u.ska oekg l%shd;aul rEmuh wjjdo bj;aùula isÿ fkdjk njhs Tyq i|yka lf<a'
Wmqgd .ekSu : www.hirunews.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.