නුවන්ගේ වාහනේට යටවුනු අරවින්දගේ ජීවිතේ නිමේශයකින් ලොව හැරයාමට කළින් සිදුවුනුදේ


kqjkaf.a jdyfkag hgjqkq wrúkaof.a Ôúf;a ksfïYhlska f,dj yerhdug l<ska isÿjqkqfoa
kqjka l=,fialr furg cd;sl l%slÜ‌ lKa‌vdhu ksfhdackh lrk ola‍I fõ. mkaÿ hjkafkls' ta jf.au wjYH fudfyd;l fõ.fhka ,l=Kq /ia‌ lsÍug yels ms;slrefjls' fndfyda l%slÜ‌ rislfhda Tyq y÷kajkafka —l=,hd˜ hk wdorŒh kdufhks' iEu fudfyd;lu mdfya iqkaor iskyjlska uqj iridf.k isák l=,hd fkdfyd;a kqjka l=,fialrg fndfyda l%slÜ‌ rislfhda yoj;skau wdorh lrkafka Tyqf.a ola‍I;d iy ksy;udkS nj ksidfjks'

miq.sh oyku jeksod fuu l%slÜ‌ l%Svlhd lsisfia;a fkdis;+ wjdikdjka; isoaêhlg uqyqK mEfõh' ta Tyq úiska mojdf.k .sh fudag¾ r:hlg ;reKhl= hgù ñhheu ksidfjks' tu wjdikdjka; isÿùu isÿù Èk lsysmhla‌ .; jkakg u;af;ka ;j;a l%slÜ‌ l%Svlhl= jk rñ; rUqla‌je,a, w;ska ßh wk;=rla‌ isÿúh' ta Tyq îu;ska ;u fudag¾ r:h Odjkh l< ksidfjks' jdikdjlg fuka tu ßh wk;=frka lsisfjl=gj;a ydks isÿ jQfha ke;' my;ska fm< .efikafka tu ßh wk;=re fol ms<sn| iïmQ¾K úia‌;rhls'

ÈfkaIa wrúkao úiswg yeúßÈ wújdyl ;reKfhls' Tyqg tla‌ ifydaoßhla‌ isák w;r foudmshka iuÕ ksÜ‌gUqj udbUq, m%foaYfha mÈxÑ ù isáfhah' /lshdj jYfhka ÈfkaIa l=vd jHdmdrhla‌ mj;ajdf.k .sfhah'

mdi,a ld,fha isg ÈfkaIa l%Svd wxYfhka úfYaIs; ola‍I;d oela‌jQfõh' fjd,sfnd,a fukau l%slÜ‌ l%Svdjg Tyq ienE ola‍Ihl= úh' ÈfkaIa mdi,a .sfha kqjka l=,fialr wOHdmkh yeoerE rkafmdl=K.u uyd úoHd,hghs' tlu mdif,a l%slÜ‌ l%Svd l< ksid ÈfkaIa kqjka l=,fialrj fyd¢ka oek ye¢k isáfhah' mdi,a Ôú;fhka miqjo ksjfia isáfha ;u ke.‚h mu‚' tÈk ;u jHdmdr ia‌:dkh jid oeóug Tyq ;SrKh lf<ah'

ÈfkaIag kdrdfyakamsg fudag¾ r: ,shdmÈxÑ lsÍfï fomd¾;fïka;=jg hefï wjYH;djla‌ ;snq‚' ta ;u kug fudag¾ nhsisl,h yrjd .ekSu i|ydh' jHdmdr ia‌:dkh;a jid oeuQ ksid tÈk Tyq fld<U n,d taug iQodkï úh' miqÈk t<sfjklï ksÈurd isá ksid f;fyÜ‌gq .;shla‌ .;g oeKqk;a tajd .Kka fkdf.k Tyq ;u wjYH;dj bgqlr .ekSu i|yd fudag¾ nhsisl,fhka fld<U meñ‚fhah' kdrdfyakamsgg meñK ;u wjYH;dj bgqlr.;a ÈfkaIa h<s ksji n,d heug iQodkï jQfha bla‌u‚ka ksod .ekSu i|ydh'

kqjka l=,fialr ksjfia isg kqjr ud¾.fha ;u fudag¾ r:fhka fld<U n,d msg;ajQfha fm!oa.,sl wjYH;djla‌ i|ydh' ta jk úg f,dl= jdyk ;onohla‌ kqjr mdf¾ fkd;snqK;a kqjka ;u fudag¾ r:h meojQfha idudkH fõ.hlsks' lvj; myqlrñka kqjka l=,fialrf.a fudag¾ r:h Odjkh úh'

ÈfkaIa kqjr ud¾.fha rkauq;=., m%foaYhg <ÕdjQjd mu‚' tla‌jru fudag¾ nhsisl,h ud¾.h ueÈka mdr fjkalrk neïfï .egq‚' ÈfkaIag u;lfha /fËkakg we;af;a tÉprhs' bkamiq ÈfkaIa Wäka úisù f.dia‌ ud¾.fha wfkla‌ mi .uka l< fudag¾ r:hla‌ wi,g jegqfKah' fkdis;+ fudfyd;l isÿjQ fohska tu fudag¾ r:h meojQ ßhEÿreg lsisjla‌ is;d .ekSug fkdyels úh' jydu Tyq ;sßx. ;o lf<ah' ta jk úg;a tu ;reKhdf.a T¿j fudag¾ r:fha frdaohlg yiqù l=vqù ;snq‚' tu fudag¾ r:h meojQfha kqjka l=,fialrhs'

isoaêh jQ iekskau wjg isá msßia‌ tl;= j ÈfkaIaj frday,a .; lsÍug lghq;= lf<ah' kuq;a ta jk úg;a Tyq wjika yqia‌u fmdoo jd;,hg uqiq lr yudrh' ;u Ôú;fha ùrhl= jQ kqjka l=,fialrf.a fudag¾ r:hg hgù Ôú;fhka iuq.ekSug isÿfõ hEhs ÈfkaIa isysfklskaj;a fkdis;kakg we;s' ffojfha yeá tfyuh'

isoaêh jQ ia‌:dkhg meñ‚ fmd,sia‌ ks,Odßhd jydu kqjka l=,fialrj w;awvx.=jg .;af;ah' miqj Tyq ffjoH mÍla‍IKhlg fhduq lf<a îu;ska isákjd oehs oek .ekSu i|ydh' tys§ wkdjrKh jQfha Tyq îu;ska fkdisá njhs' miqj kqjka l=,fialrj uyr wêlrKhg bÈßm;a l< w;r fmd,sia‌ wem u; ksoyia‌ lf<ah'

ñh.sh ÈfkaIa wrúkaof.a uE‚hkag kqjka l=,fialrf.a mshd ÿrl:k weu;=ula‌ ,nd§ isÿjQ isoaêh ms<sn| lk.dgqj m%ldY lr ;snq‚' tys§ ÈfkaIaf.a uj jk pïñ ksYaYxl kqjkaf.a mshdg mjid ;snqfKa fujka jokls' —uf.a mq;d oeka ueß,d bjrhsfka' kqjkaf.a jrola‌ ;snqK;a ke;;a thdj fírd.kak˜'

kqjka l=,fialr w;ska ßh wk;=r isÿù Èk lsysmhla‌ .;ùug u;af;ka l%slÜ‌ l%Svl rñ; rUqla‌je,a, w;skao ßh wk;=rla‌ isÿúh' tu wk;=r isÿjk wjia‌:dfõ rñ; rUqla‌je,a, fudag¾ r:h Odjkh lr ;snqfKa îu;skah' óg fmr tla‌ j;djla‌ mshdir lrk .=jka hdkhl fodr weÍug rñ; rUqla‌je,a, W;aidy lf<ah' tu wjia‌:dfõ§ o Tyq isáfha îu;skah' ;j;a jrla‌ rñ; rUqla‌je,a, iy ls;arejka ú;dk n;a;ruq,a, m%foaYfha rd;%s iudc Yd,djl§ .egqula‌ we;s lr .;af;ah' tu wjia‌:dfõ Tjqka fofokd isáfha îu;skah' tf,i rñ; rUqla‌je,a, foi ne,Sfï§ îu;ska msia‌iq kegQ wjia‌:d lsysmhla‌ ;sfí'

l%slÜ‌ ;r.hla‌ wjika ù rñ; rUqla‌je,a, fld,a¨‍msáh m%foaYfha rd;%s iudc Yd,djlg meñ‚fha miq.sh úisfojksodh' hy¿ fhfy<shka iuÕ fyd|yeá u;ameka f;d, .dñka /h mykajk;=re Tyq úfkdao jQfhah' mdkaor yhg muK rñ; ;u ksfji n,d heug iQodkï jQfha ;u iqfLdamfNda.s fudag¾ r:fhks'

fld,a¨‍msáfha isg Y%djia‌;s ukaÈrh foig Tyq fudag¾ r:h Odjkh lf<a wêl fõ.hlsks' îu;ska isá ksid fõ.h ms<sn| Tyqg oekSula‌o fkd;sfnkakg we;' Y%djia‌;s ukaÈrh miqlr ksoyia‌ udj; miqlrd mu‚' fõ.h md,kh lr .ekSug fkdyelsj rñ; meojQ iqfLdamfNda.S fudag¾ r:h ud¾.fhka msg;g mek wi, ;snQ nd,sld mdi,l ;dmamhl iy .il .egq‚'

wk;=frka rñ; rUqla‌je,a,g lsisÿ wk;=rla‌ isÿfkdù ;snqfKa mQrefõ jdikdjlghs' ud¾.fha .uka .;a lsisjl=go wk;=rla‌ isÿjQ fkd;snq‚' fudag¾ r:hg oeä w,dNydks isÿù ;snq‚' l=re÷j;a; fmd,sisfha ks,Odßyq wk;=r isÿjQ ia‌:dkhg jyd meñK mÍla‍IK isÿlr rñ; rUqla‌je,a, w;awvx.=jg .;af;ah' miqj Tyq ffjoH mÍla‍IKhlg bÈßm;a l< w;r tys§ wkdjrKh jQfha îu;ska isá njhs'

ffjoH mÍla‍IKfhka wk;=rej rñ; rUqla‌je,a, fmd,sia‌ wem u; ksoyia‌ lsÍug l=re÷j;a; fmd,sisfha ks,Odßyq lghq;= l< w;r ta ms<sn| kvq úNd.h ,nk úis y;a jeksod w¨‍;alfâ ufyia‌;%d;a wêlrKfha§ meje;afõ' Tyq meojQ iqfLdamfNda.s fudag¾ r:fha ,shdmÈxÑ wxl ;yvq ;sî fkdue;s w;r ta ms<sn|jo fjku mÍla‍IKhla‌ fmd,sish wdrïN lr ;sfí' rñ; rUqla‌je,a, cd;sl l%slÜ‌ lKa‌vdhu mjd ksfhdackh l< l%slÜ‌ l%Svlfhls' wjia‌:d .Kkl§ îu;ska Tyq msia‌iq kegqfõh' tu tla‌ wjia‌:djl§j;a Tyq uÜ‌gqjQ njla‌ fmfkkakg ke;'

l%slÜ‌ l%Svlfhda rgg;a wka whg;a wdo¾Yj;a f,i Ôj;aúh hq;=h' tfia fkdjqKfyd;a l%slÜ‌ rislhkag mjd tjeks l%Svlhka .ek we;sjkafka uy;a wm%idohls' rñ; rUqla‌je,a,g fuu wk;=ßka miqj fyda fndfyda foaj,a bf.k.; hq;=j we;' ;ju;a Tyq m%udo ke;'

Wmqgd .ekSu Èjhsk mqj;amf;ka
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.