ඔබේ නමේ තියෙන අකුරුවලින් හෙළිවෙන විශ්මිත ජීවන රහස් ගැන දන්නවද? මේ දේවල් ඇත්තද? බොරුද? බලන්න.


Tfí kfï ;sfhk wl=rej,ska fy<sfjk úYañ; Ôjk ryia .ek okakjo@ fï foaj,a we;a;o@ fndreo@ n,kak'
Tfí kfï ;sfhk wl=rej,ska fy<sfjk úYañ; Ôjk ryia .ek okakjo@ fï foaj,a we;a;o@ fndreo@ n,kak'
f,dj uú; flfrk .‚; Ydia;‍% C%u w;r pß;h úoydmdk Ôjk ryia kdufha wl=re jákdlu ;=<ska m‍%ldY fjhs' nqoaêu;a Ydia;‍%ys;ldó mdGl Tng;a w;ayod ne,Sug myiq .‚; C%uhla my; oelafjhs'

1' w - b - c - h
2' n - l - r
3' p - . - i - ,
4' v - u - g - ; - o
5' t - we - k - laI - y
6' j - W
7' v - Y
8' * - m

Tnf.a kug fyda wjYH flkdf.a kug we;s wl=rej,g by;ska olajd we;s ixLHd ish,a, tl;= lr yria w;go tl;= lr tkq ,nk b,lalug f;dr;=re n,kak'

ksoiqkla f,i
ks - ud - ,s - y - ¾ - Y - Œ
5 ¬ 4 ¬ 3 ¬ 5 ¬ 2 ¬ 7¬ 5 } 31 ^3¬1&} 4
fuys i|yka wxl 4 hgf;a bÈßm;a lrk úia;rh lshjd n,d Ôjk ryia f;dr;=re" pß;h mdGl Tng oek .; yelsh'

wxl - 1
W;a;Í;r udkqIsl .;s.=Kj,ska imsreK wjxl mß;Hd.YS,S yoj;lska msÍ.sh wfhls' wm‍%;sy; ffO¾hfhkao fkdmiqng jQ W;aidyfhkao wkQk fjhs' ks;s úkh.rel ks¾NS; tä;r flfkls' pdï ir, jQ iyÔjk rgdjlg yqremqreÿ lmá fflrdállïj,ska wE;a jqKq wjHdc .;s.=Kj,skao hqla; .=Kjf;ls' mqyq wdfgdam idfgdamhkaf.ka ÿre jQ WvÕ=‍ wyxldrlïj,ska f;dr flfkls'

wxl - 2
m‍%n, jQ .‍%y Yla;shlska ckau,dNh ,nk fudyq fyda weh ´kEu lghq;a;l§ fmruqK f.k C%shd lrhs' whqla;sh widOdrKh kqreiaik igkaldñfhls' fudyq úch.‍%yKh f;la C%shd lrhs' l,HdK ñ;‍%hka we;s" m‍%shjpk l;d lrkq ,nk mskajka; jQ flfkla fjhs' jdo újdoj,ska ch ,nhs' p;=r jQ lÓl;ajhlao we;'

wxl - 3
okakd foag jvd fkdokakd foa jeämqr l;dny lrhs' wkHhkaj ks;r my; fy<d l;d lrhs' Wiia m‍%N+ weiqr ks;r ks;r m;kq we;' kj ks¾udKd;aul lghq;= flfrys olaI fjhs' tfiau wd;aud¾:ldóyq fj;s' b;d ffO¾h iïmkak fjhs' ldudêl fjhs' l;dnyg olaI fjhs' tl wruqKl .uka fkdlrkq we;'

wxl - 4
ks;s úkh.rel ir, .;s mej;=ï we;s ;Hd.YS,S wfhls' l,dldó yoj;la we;s iajdNdúl fi!kao¾hh w.h lrk .=K.rel {dkjka; flfkls' ;SlaIK jQ nqoaêhla we;s Tyq fyda weh b;d ¥ro¾YSj C%shd lrhs' .eUqre foa bf.kSug m‍%shukdm fjhs' ld,hg wkqj Ôú;h f.khk fudyq wkd.;h iaÓrju id¾:l lrhs' .=ma; fl!;=l wxYfhka b.ekSfuyso m‍%shukdm fjhs'

wxl - 5
;ud lsisjla fkdoek isáh;a okakd flfkla fuka l;d ny lrhs' Wiia m‍%N+ka weiqrg m‍%shukdm fjhs' ìh.=Æ .;s ks;r fmkajhs' ;uka ffO¾hjka;hl= fuka fmkajhs' lgqiail=f.a j¾Kh fuka fjkia jkiqÆh' wkd.;h Wkkaÿj u; ¼od mj;skq fmkS hhs' l;dfjka nfykao wkHhka ch.kq ,nhs'

wxl - 6
úfkdaoldó Ôú;hla .; lrk fï Woúh ish,a, ieye,aÆfjka i,lhs' fl;rï lror ndOl wdj;a ta ish,a,u ieye,aÆfjka ú|ord .kshs' lïmd fkdfjhs' ¥ro¾YS fjhs' wd.u O¾uhg fiau iudc fiajhgo reÑ lrhs' lreKdj ffu;‍%sh wkqlïmdjo we;' iq¿ jYfhka mgka.kakd jHdmdr ksid uyd mßudKfhka ÈhqKq fjhs' ,o fohska i;=gq fjhs' ´kEu ;ekl lemS fmfkhs' È.= ld,Skj lrf.k hkq ,nk lghq;= ;=<ska fudyq fyda weh ukdjQ ÈhqKqjlao ,nhs' fm!rd‚l jQ Ys,am Ydia;‍% yodrhs' l,dldó jQ yoj;lao we;'

wxl - 7
ieufokd flfrys fu;a is;ska lghq;= lrhs' .=ma; úoHd;aul ldrKd .ek m¾fhaIKd;aulj n,hs' .eUqre Ys,am Ydia;‍% yeoEÍfuys,d ukd m<mqreoaolao we;' ks;s úkh.rel wdpdrYS,S iodpdr iïmkak jQ wfhls' weiqrgo n,kqfha fujeksu Woúhhs' wkHhkago nrla fkdù Ôj;aùug j.n,d .kshs' wd.u O¾uhg fukau iudch fiajhgo m‍%shla olajhs'

wxl - 8
ks;ru Ôú;fha wY=N me;a; flfrysu is; fhduq lrjhs' i;=glska f;drj fYdaldl+,ju oji f.jhs' we÷ï me,÷ï" wdydrmdk fl;rï we;;a isf;ys lsisÿ i;=gla fkdue;' ld¾hnyq, fjhs' iDcqj C%shd lrk w;r yÈis lroro fhfohs' ;udf.a wkd.;h hym;a fjhs'

wxl - 9
hqla;shg ysi kuk whqla;sh widOdrKlï msgqolsk ukd jQ Ñ;a; ffO¾hhlska hq;= jQ wkHhka fjkqfjka mß;Hd.YS,Sj C%shd lrk flfkls' i;=re lror kvqynj,ska ch ,nhs' hym;a ñ;=rka fukau oreKq i;=rkao we;'


w;¾cd,fhka Wmqgd .ekSuls

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.