සුදුලුණු වැඩියෙන් කැවොත් නම් මෙන්නමේ විශ්මිත ප්‍රතිඵල ඔබට නොවඩුව ලැබෙනවා.


iqÿÆkq hkq ksfrda.S ñksiqkag iqjodhl Èúhla f.jkakg §>dhq f.k taug" frda.Skg frda. iqjh i,id fokakls' frda.j,g tfrysj m%;sYla;sh j¾Okh lr,Sug Yla;sh we;s n, iïmkak" ù¾hh iïmkak Tiqjls'

kùk úoHdjg wkqj tys YÍrfha meje;aug wjYH udxi ckl mod¾:" le,aishï" fmdiamria" fmdgeishï yd úgñka ì" iS mod¾: wvx.=h'

iqÿÆkq álla ;ïnd îu idïm%odhsl .eñ iudcfha W;=ï Tiqjla f,i ie,l+ w;r tys fmd;a; mjd bj; fkdoud T!Iëh ÿï i|yd Ndú; fldg we;'

fuh kï iqÿÆkq ms<sn| wfma ldka;djg fyd|u mqj;ls' tkï ks;r iqÿÆkq lEug .kakd ldka;djkaf.a mshhqre lsisúgl;a my<g t,a,d fkdjefÜ' Tjqkf.a rE imqj /l foa' ore iïm; we;s lrhs' n,h" wdhq o wvq fkdfõ' hෞjk nj /l foa' ia;%S mqreI fiajkfha § we;sjk wmyiq;d uÕ yrjhs' ;=káh" Wl=¿ m%foaYfha fõokd iukh lrhs' j| nj ke;s lrhs' fhdjqka mshlre rE iïm;a;sfhka nn<hs'

mqreIhkag o nqoaê n,h" oeä nj" ia;%S mqreI fiajkfha § fjfyig m;a fkdlrhs' Y=l% Od;=j j¾Okh fldg ldfudaoa§mkh m%n, lrjhs' fm!reI;ajh ukdj /l fok iqÿÆkq udyeÕs Tiqjls' jdmSlrK .=Kfhka by< ksid ,sx.sl fiajkh flfrys we;s Wkkaÿj" wdidj jeä lrhs' iqÿÆkq wdydrhg fukau T!IOhla f,i .ekSfuka mqreIhdf.a Y=l% îc;a ldka;djf.a wd¾;j îc;a msßiqÿ lrhs' fuhg wu;rj ish¨‍u jd; frda." leiai" lrleú,a," l=IaG" weÿu" <ore udkaou" uq;%d .,a" uq;%d fodaI" wreÑh" wÔ¾K frda. wd§ frda. /ilgu Èj Tiqjls'

iQ;sldjkag iqÿÆkq fmd,a yl=re iuÕ ñY% fldg .ekSfuka .¾NdIfha wmsßiqÿ rla;h myiqfjkau neyer fõ' iqÿÆkq" i;l=mam neo ;ïnd.;a j;=r fndkakg §fuka f,a leá ksid isÿjk ulal,a, Y=,h kï iq;sld frda.h jyd iukh fõ'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.